Stor naturgenopretning
på fuglenes ø i Vadehavet

Vandet skal tilbage til Mandøs enge, så truede og trængte engfugle bedre kan finde føde og opfostre deres unger. Genopretning af fuglenes levesteder går i gang midt i juli.

Mandø er et af de vigtigste ynglesteder i Danmark for den truede brushane og de mere og mere trængte engfugle som stor kobbersneppe, strandskade, vibe og klyde.

De smukke vadefugle kan glæde sig til, at der nu bliver bedre muligheder for at yngle og opfostre nye kuld allerede i foråret 2022 i de områder, Naturfonden har købt på øen.

Kort sagt vender vandet tilbage til de enge, som før har været drænet for at dyrke jorden og gøre den mere velegnet til landbrugsdrift. Vandet giver fuglene helt nye steder at søge føde til deres unger. Det nye spisekammer fører forhåbentlig til, at flere af engfuglene flytter ind og får flere unger til gavn for bestanden.

Stor kobbersneppe mangler gode levesteder, men får nu mere plads på Mandø, hvor den yngler. Foto: John Frikke

”Vi skal vende den triste udvikling med arter, der er i tilbagegang, fordi de mister deres levesteder og fødemuligheder. Det er derfor, vi har købt en del af Mandøs vigtige enge, og det er derfor, vi nu gør område mere vådt. Det handler om at sikre, at fuglene får bedre muligheder for hvert år at få nye kuld på vingerne,” siger Mads Jakobsen, chefkonsulent i Den Danske Naturfond.

Flytter tonsvis af jord

Det har taget sin tid at få de nødvendige tilladelser til genopretningen, men de er nu endelig på plads. Derfor kan gravemaskiner endelig sætte tænderne i jorden for at flytte intet mindre end 38.000 m3 jord, grave nye vandhuller og stoppe 50 grøfter, når de sidste fugleunger er på vingerne engang midt i juli.

Nogle grøfter graves dybere og brinkerne gøres fladere, så engfuglene og deres unger kan søge føde i de lavvandede områder, som skabes. Et nyt stemmeværk vil også være med til at holde engene på den nordvestlige del af øen fugtige indtil først på sommeren, så fuglene kan få større ynglesucces.

Det vil sikre en højere vandstand i forsommeren, hvor engene ellers ofte tørrer ud for hurtigt.

Strandskade yngler på Mandø.

Lokale landmænds kvæg har græsset på Mandøs enge gennem årtier. Det skal de fortsat gøre i det nye naturområde for at holde græsset nede, så engfuglene får plads til at yngle. Kvæget fjernes i den periode, fuglene lægger æg. Det sker for at forhindre, at æggene trampes i stykker.

Det er ikke kun Naturfondens arealer, som er med i naturprojektet. Enkelte private lodsejere er gået med, og lægger også jord til de nye levesteder, lige som en del af Naturstyrelsens område på øen får mere vand på takket være genopretningen.

FAKTA OM NATURPROJEKTET

Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet har indgået en partnerskabsaftale til at udføre genopretningen. Andre vigtige partnere er Naturstyrelsen, Mandø Fællesråd og private lodsejere på Mandø, som har deltaget med faglig sparring, lokalkendskab og lokal forankring igennem hele projektperioden.

Hvornår sker det?

Anlægsarbejdet starter, når fuglene er færdige med at yngle, omkring den 15. juli 2021. Det forventes afsluttet i løbet af efteråret 2021.

Projektet i tal

  • Projektarealet er på 187 ha, hvoraf 147 ha ejes af Den Danske Naturfond og 40 ha ejes af private lodsejere. Desuden understøtter projektet gode vandstandsforhold på 50 ha ejet af Naturstyrelsen.
  • 11 km grøfter stoppes eller rettes til.
  • 50 grøfteudløb stoppes.
  • 38.000 m3 jord flyttes.
  • Der etableres en lavvandet sø, og brinkerne på en eksisterende sø gøres flade.
  • Der etableres et stemmeværk i Fyldgraven, så engene kan holdes vandfyldte i hele engfuglenes ynglesæson.

Læs også:

Truet tudse og engfugle har fået bedre levesteder på Mandø

Mandø er et naturparadis i Nationalpark Vadehavet i Esbjerg Kommune. Foto: John Frikke

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.