Mandø

Sæler, fugle i kæmpe flokke og det fascinerende tidevand i Vadehavet. Mandø er stedet, hvor man kan opleve noget af Danmarks vildeste natur.

Mandø

Sæler duvende i havet eller dasende på sandbanker. Flotte fugle i kæmpe flokke og pliskende og plaskende gåture gennem pytter af saltvand på blottet havbund, så langt øjet rækker.

DET KAN DU OPLEVE

Naturoplevelserne står i kø på Mandø. Det starter allerede, mens du kører de seks kilometer gennem Vadehavet ad Låningsvejen fra fastlandet.

Det er spændende i sig selv at trille langsomt af sted, mens tidevandet har blotlagt vejen på havbunden. Imens kan du komme tæt på et mylder af fugle uden for vinduerne.

Måske kommer du helt tæt på den flotte strandskade, storspoven eller en flok af de rustrøde islandske ryler?

Kør sikkert

Husk, at det er meget vigtigt at have styr på, hvornår det er sikkert at køre på Låningsvejen, så du ikke bliver overrasket af tidevandet, når det vender fra lavvande til højvande og oversvømmer vejen. Se tiderne her

Sæler på cykel

På Mandø er der også garanti for oplevelser i den vilde natur. Her er er fred og ro og rige muligheder for at tage øen rundt til fods eller på cykel.

Tag turen langs kanalen og stop for at sidde og nyde naturen folde sig ud. Måske ser du en spættet sæl eller gråsæl, et af Danmarks store rovdyr.

Du kan nyde et unikt vildmarksmåltid ved at plukke den særlige plante kveller eller salturt, som vokser i sandet og smager salt og godt på et stykke rugbrød eller knækbrød.

Tætblomstrende hindebæger eller Mandø Lyng vokser tæt på øens strandenge.

Eller gå en tur på vaden ved lavvande, og find østers, muslinger, sandorm eller krabber på vaden. Men husk at være tæt på Mandø, når tidevandet stiger.

Pas på fuglene

Det er nødvendigt at blive på veje og stier i fuglenes yngletid fra 1. marts til 20. juli for at hjælpe fuglene.

Hvis vi mennesker tit forstyrrer fuglene ved deres reder, kan de opgive deres reder, fordi ynglefuglene opfatter mennesker som mulige fjender.

SÆRLIG NATUR

Vadehavet er en af Danmarks allervigtigste områder for fugle, og vadehavsøen Mandø er et vigtigt yngleområde for truede og sjældne engfugle som stor kobbersneppe, brushane, strandskade, vibe, engryle og rødben.

Især stor kobbersneppe, brushane og engryle mister levesteder og er blevet sjældne, men på Mandø kan de stadig finde den natur, de har brug for til at lægge æg.

Kæmpe flokke af fugle

Flere arter kan ses i kæmpe flokke på titusindvis af fugle i træksæsonen forår og efter, mens de flyver i flok eller piler rundt på de blottede vader og prikker huller i sandet med deres lange og korte næb for at finde føde.

Gæs, ande- og vadefugle i titusindvis bruger Mandø som restaurant på motorvejen mellem ynglepladserne i nord og vinterferien i syd.

Det gælder blandt andre mørkbuget knortegås og bramgås, som i april-maj æder løs i Vadehavet for at få energi til det lange træk til Arktis, hvor de yngler.

Men andre fuglearter ses i større eller mindre flokke. Det er for eksempel vadefuglene almindelig og islandsk ryle, stor og lille kobbersneppe, stenvender, strandskade og sandløber.

Mandø ligger midt i den danske del af Vadehavet og er en del af Nationalpark Vadehavet. Vadehavet kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 2014.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Flere våde enge til truede og sjældne fugle. Flere områder at hvile og æde på for trækfugle. Bedre måder at opleve naturen på naturens egne præmisser.

Naturfonden genopretter dele af engområderne som vedvarende græsarealer og som yngle- og rasteområder.

Mandø har potentiale til at blive en af Danmarks bedste steder for ynglende engfugle og arter af trækfugle, ifølge Aarhus Universitet.

Projektet skal også udvikle mulighederne for naturoplevelser og turisme på øen.

Naturfonden har siden 2017 købt områder af øen på 167 hektar.

DET GØR VI FOR NATUREN

Vi arbejder for at forbedre naturen på Mandø blandt andet ved at ændre afvandingsforholdene på dele af øen.

Vi afbryder en række grøfter, så vandstanden hæves, og etablerer flere områder med åbne vandflader.

Det vil skabe flere våde områder, så truede og sjældne engfugle får flere steder at finde noget at æde.

Det gennemføres både på Naturfondens arealer og på en række af de privatejede arealer.

I forbindelse med projektet er der gennemført en jordfordeling på øen i perioden 2017-18 sammen med de lokale jordejere.

Målet har været at samle et større område, hvor vi kan skabe så gode forhold som muligt for fuglelivet ved at tilpasse afvandingsforhold og forbedre naturplejen.

Samtidig har jordfordelingen også skulle samle aktive landbrugsarealer og dermed give mulighed for en bedre landbrugsdrift.

VI PLEJER NATUREN

Efter vandstandshævningen sørger vi for at holde vegetationen lav ved at få husdyr til at græsse der. Det er vigtigt for, at engfugle kan yngle der.

Afgræsningen tilpasser vi de ynglende engfugle, så de får fred til at yngle.

Vi fjerner også en række af de krat og bevoksninger, der er vokset frem på Mandø. Det skal sørge for, at færre krager og rovfugle æder æg og unger. Vi forsøger at reducere prædation fra ræve og menneskelig forstyrrelse i områder og på tidspunkter, hvor fuglene har brug for ro.

Indholdet i den fremtidige drift er fastlagt i en særlig plan for arealerne inden for projektområdet.

SÅ LANGT ER VI MED PROJEKTET

Vi er i gang med Stor naturgenopretning på fuglenes ø i Vadehavet

 

 

 

 

Projektet gennemføres med tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

VANDET VENDER TILBAGE MED STØTTE FRA EU

I 2021-2022 gennemfører vi et hydrologiprojekt på Mandø med tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

Vi ændrer afvandingsforholdene på dele af øen.

Vi afbryder en række grøfter, så vandstanden hæves, og etablerer flere områder med åbne vandflader.

Det vil skabe flere våde områder, så truede og sjældne engfugle får flere steder at finde noget at æde.

 

 

 

 

 

Nyt om Mandø

Natur på Mandø

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.