Store Åmose

Naturfonden beskytter 150 ha natur fordelt på tre områder i Store Åmose på Sjælland. Med tiden kan et større område af Åmosen blive til et af Sjællands største naturområder til gavn for biodiversitet og klima.

Oplev STORE ÅMOSE

Det gavner både den trængte biodiversitet, klimaet og vandmiljøet. Naturfonden beskytter og genopretter naturen i tre områder af Store Åmose på Sjælland. Med tiden kan man skabe et kæmpe naturområde i større dele af Åmosen.

UNIK NATUR

Naturen får endnu bedre vilkår, når vi har genoprettet eng og mose. Store Åmose rummer allerede fin natur mange steder.

Nyd den kæmpestore havørn eller den elegante rovfugl rød glente flyve over mosen på jagt efter føde.

Hør sanglærkens trillende sang fra himmelen over de blomstrende enge og den mandshøje tranes trompeteren over mosen.

Også kronhjort, vilde orkidéer, frøer, salamandere og en række andre spændende arter lever her i et af landets største sammenhængende lavbunds- og moseområder.

I Åmosen ses både lavmose og højmose, som er levested for en række sommerfuglearter, guldsmede og andre insekter og også levested for mange padder.

Havørn ses ofte i Store Åmose.

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Naturfondens indsats for naturen i Store Åmose dækker foreløbig tre steder i mosen: Ulkestrup Lyng i Holbæk Kommune samt Maglebjerg Mose og Verup Mose i Sorø Kommune.

Vi samarbejder med kommunen om at genoprette naturen og give alle mulighed for at opleve naturen udvikle sig på egne præmisser. Vi laver først en naturplan og en friluftsplan for hvert område sammen med kommunen, før vi går i gang med selve arbejdet med at genoprette mose og eng.

Målet er at stoppe dræningen i en så stor en del af områderne som muligt og på den måde genskabe så meget af både lav- og højmose som muligt, så naturen kan trives bedre. Derfor undersøger vi, om vi kan hæve vandstanden til mere naturligt niveau.

Det gavner klimaet, når mose genoprettes på tidligere dyrket tørvejord. Vandet lægger låg på det CO2-udslip, som ellers siver konstant fra området. Vandfyldte moser kan lagre CO2.

Vi sikrer en naturlig, levende mose med krat, åbne vandflader og åbne enge, der kan gavne mange forskellige arter som den kæmpestore havørn, Nordeuropas højeste fugl, trane, den smukke rød glente og den sjældne engfugl engsnarre. Her kommer også mere vand til fredede dyr som odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og snog. Den truede plante, kær-fnokurt spreder sig forhåbentlig efter genopretningen.

Sjælden højmose beskyttes

Vi har også stoppet landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning i eks. Ulkestrup Lyng.

Ulkestrup Lyng er en af fem oprindelige højmoser i Store Åmose. Tidligere dækkede de aktive højmoser i Åmosen næsten fem km2, men nu er der kun få ganske rester tilbage. Nogle af disse rester findes i Ulkestrup Lyng. Her findes bl.a. den sjældne spaghnum-art, midtstillet tørvemos.

Hvad er højmose

Højmoser er helt særlige naturområder, som er dannet ved tilgroning af tidligere søer. De kan være dannet over flere tusinde år, hvor tørvemos (spaghnum) langsomt vokser i tykkelse og til sidst hæver mosen op over det omgivende landskab.

I den fuldt udviklede højmose får mosen kun tilført vand fra oven og får dermed ikke næringsstoffer fra omgivende arealer eller vandløb.

Derfor er naturtypen næringsfattig, og det har arterne tilpasset sig.

I højmosen kan du opleve det specielle, næringsfattige plantesamfund med spaghnum-mos og plante-arter som hedelyng, rosmarinlyng, klokkelyng, mosebølle, revling, hvid næbfrø, tuekæruld og rundbladet soldug.

Sjældne sommerfuglearter som moseperlemorssommerfugl og moserandøje lever i højmosen, fordi planter som tranebær og kæruld findes her.


Maglebjerg Mose. Foto: Jesper Edvardsen

OPLEV NATUREN

Fortab dig i et af Sjællands og Danmarks største naturområder, Store Åmose. Her kan du opleve spændende dyr som trane, havørn og hjorte samt blomstrende enge. Du kan få følelsen af at være alene i vildmarken som et af de få steder i Danmark.

Man kan allerede besøge områderne, som de er nu. Du får nok en lidt vildere naturoplevelse, end man er vant til, da der endnu ikke er gangstier og lignende i området. Vi laver nemlig først en natur- og friluftsplan sammen med Sorø og Holbæk kommuner, før vi anlægger noget. I planerne tager vi stilling til, hvordan man kan  komme til at opleve området på naturens præmisser.

ULKESTRUP LYNG

Find kort over området

MAGLEBERG MOSE

Find kort over området

VERUP MOSE

Find kort over området

VANDRETURE

Alle har adgang til Naturfondens naturområder. Nærmere faciliteter som eks. vandrestier, boardwalks eller andet fastlægger vi nu i en friluftsplan for hvert område sammen med Holbæk og Sorø kommuner og med inddragelse af borgere.

Naturpark Åmosens vandresti, Sporet, løber i udkanten af Maglebjerg Moses sydøstlige del, se turkortet.

ULKESTRUP LYNG

Find kort over området

MAGLEBERG MOSE

Find kort over området

VERUP MOSE

Find kort over området

UVURDERLIGE STENALDERBOPLADSER

En væsentlig gevinst ved at genoprette naturen er, at det vand, der gendanner mosen, også kan sikre de mange stenalderbopladser, som stadig ligger i området. Derfor støtter Slots- og Kulturstyrelsen Naturfondens køb af området og skal være samarbejdspartner i projektet.

Intet andet sted i Europa rummer en så rig og varieret kulturarv fra stenalderen 9000-3000 f. Kr. som Store Åmose.

I stenalderen var Åmosen en større sø med adskillige bopladser. Søen voksede efterhånden til og blev til mose. Det bevirkede, at de mange spor efter menneskelige aktiviteter er bevaret, og mosen er i dag af international, arkæologisk betydning.

Åmosens enestående arkæologiske værdier skyldes dels de gode jagt- og fiskemuligheder i det store moseområde i jægerstenalderen, men også at den efterfølgende blev et helligt sted, hvor de første bønder ofrede mad, våben, dyr og mennesker.

Men dræningen i 1950’erne har medført nedbrydning af tørvejorden, og derfor er mosens mange fortidsminder ikke længere beskyttet i den våde jord, men i fare for at blive nedbrudt. Det ændres, når naturen genoprettes og vandet vender tilbage.

SJÆLLANDS STØRSTE NATUROMRÅDE

Sjælland kan få et kæmpe naturområde på højeste niveau, hvis der er opbakning til det.

Store Åmose fylder omkring 3000 hektar svarende til ca. 5500 store fodboldbaner. Det er en af Sjællands største muligheder for med tiden at skabe et stort sammenhængende naturområde til gavn for biodiversitet og klima. Det kan ske i samarbejde med lokale lodsejere, kommunerne Sorø, Holbæk og Kalundborg, Naturpark Åmosen, Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøministeriet.

Hvis det lykkes, kan det blive et af danmarkshistoriens største klima- og naturgenopretningsprojekter.

Store Åmose har i mere end 25 år været debatteret som et meget stort naturgenopretningsprojekt.

COWI har i 2006 estimeret, at en hydrologisk genopretning af under halvdelen af mosen vil betyde en reduceret mængde CO2 til atmosfæren svarende til ca. 23.000 tons CO2 ækv. pr. år

Foto fra Maglebjerg Mose: Jesper Edvardsen

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

Nyheder om Store Åmose

NAturen

Drone: Jesper Edvardsen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.