Kommunikationsmaterialer til naturområdet ved Storbælt Klint

Nyt stort 260 hektar naturområde ved Storebæltsbroen

Et nyt, stort naturområde skal i fremtiden byde velkommen til Sjælland, der hvor Storebæltsforbindelsen går i land ved Korsør. Den Danske Naturfond og Slagelse Kommune har investeret 57 mio. kr. i opkøb af jord og udvikling af en grøn infrastruktur omkring Korsør og Storebæltsbroen.

Naturområdet bliver på 260 ha og inviterer på naturoplevelser til lokale borgere, turister og de mange millioner rejsende, som tager turen på tværs af landet med tog eller bil. Det bliver et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter.

Nu kan vi alle glæde os til at opleve klinten helt tæt på foruden smukke udsigter over Storebælt, den smukke kyst og strand og farverig blomstrende natur i det kuperede landskab ned mod havet.

Tusind tak for jeres bidrag til at sikre mere vild,  glad natur i Danmark. 100 % af jeres donation er gået til opkøbet.

På siden finder I fakta om området samt tekstforslag (SoMe, internt) og billeder til brug i jeres kommunikation om jeres bidrag til naturområdet ved Storebælt Klint. Alle billeder må bruges.

Kort over Naturområdet ved Storebælt Klint

Visualisering af naturområdet ved Storebælt Klint 2034

Kommunikationsmaterialer til fri brug

Forslag til tekster om naturområdet ved Storebælt Klint samt et faktaark – alle billeder må downloades og bruges

LinkedIn opslag på jeres profil 

Nyt stort Naturområde ved Storebælt Klint
Sammen med 22 andre virksomheder og 8.484 private naturbeskyttere, har @DenDanskeNaturfond sammen med Slagelse Kommune investeret i et 260 hektar nyt stort naturområde ved Storebælt Klint. Det bliver et et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter.  🦋 🐦‍⬛ 🌸✨

“Naturfonden er meget glad for det nye naturområde, som har en unik beliggenhed lige ved Storebælt, Korsør, Storebæltsbroen, motorvejen og jernbanen. Det giver gode muligheder for at udvikle og fremvise dansk natur, når den har det bedst, for et meget stort publikum,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Vi (virksomhedsnavn) bidrager helt konkret med x-antal m2 / til mere plads til naturen/biodiversiteten med (beregning: Jeres donation/12 kr. og (citat) eks. ’Vi glæder os over at bidrage til et stort område, hvor der igen skal være søer, enge med blomster og sjældne fugle som kobbersneppe, vibe og sanglærke og ikke mindst beskytte klinten. Det passer godt til vores grønne fokus, hvor vi ønsker handling her og nu. Vi gør sådan og sådan (fortæl om hvordan I vælger at omsætte samarbejdet eks. donerer per solgt xx/giver årlig donation/medarbejderne giver deres julegavedonationer).

#bæredygtighed #csr #natur #biodiversitet

Foto:  Jesper Edvardsen

LinkedIn – Company annoncement

New large nature area at Storebælt Klint
Together with 22 other companies and 8,484 private nature conservationists, @DenDanskeNaturfond and Slagelse Municipality have invested in 260 hectares of new nature area at Storebælt Klint. This will be one of Zealand’s largest nature restoration projects 🦋 🐦‍⬛ 🌸✨.

“Naturfonden is very pleased with the new nature area, which has a unique location right next to the Great Belt, Korsør, the Great Belt Bridge, the motorway and the railway. It offers great opportunities to develop and showcase Danish nature at its best to a very large audience,” says Bengt Holst, Chairman of the Danish Nature Foundation.

We (company name) contribute x number of m2 / to more space for nature/biodiversity with (calculation: Your donation of DKK 12 and (ciatat) e.g. ‘We are pleased to contribute to a large area where there will once again be lakes, large meadows with flowers and fine birds such as copper snipe, lapwing, skylark, and not least protect the cliff. This fits well with our green focus, where we want action here and now. We do such and such (tell us how you choose to translate the collaboration into action, e.g. donate per sold xx/make an annual donation/employees make their Christmas gift donations).

#sustainability #csr #nature #biodiversity

Photo: Jesper Edvardsen

ALL IMAGES ON THIS PAGE MAY BE USED IN YOUR COMMUNICATION
Click on photo for full size, right-click and save images.

Forslag til tekster brug i intern kommunikation om naturområdet ved Storebælt Klint (below in English)

Vores donation på xx m2* til @den dansk naturfond er omsat et nyt stort naturområde ved Storebælt Klint. Sammen med os,  8.454 private naturbeskyttere og 22 andre virksomheder har Naturfonden, sammen med Slagelse Kommune, investeret i et 260 hektar stort område. Det bliver et et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter.

*beregning: Jeres donation/12 kr.

Vi glæder os over området med 5 km kyst, et stort fuglereservat og område med  småskove og marker og ikke mindst den flotte klint ved Storebæltsbroen. Markerne bliver til farverig blomstrende natur i det kuperede landskab ned mod havet, hvor sjældne fugle som stor kobbersneppe, vibe, sanglærke, såvel som smukke dukatsommerfugle bliver at se.

Vi gør sådan og sådan (fortæl om hvordan I vælger at omsætte samarbejdet eks. donerer per solgt xx/giver årlig donation/medarbejderne giver deres julegavedonationer).

Hvis nogle af jer har lyst til at besøge ’vores’ naturområde ved Storebælt Klint, er der direkte stiforbindelser fra Korsør, Korsør station, Stibjerg Huse, Musholm og motorvejsparkering ved afkørsel 41 og 42 på E20.

I læse mere om naturområdet på Naturfondens hjemmeside https://naturfonden.dk/natur/storebaelt

I er også velkomne til at modtage deres nyhedsbrev (Den Danske Naturfond : Naturfonden ) for fremtidige naturforbedringer i området.

God fornøjelse i naturen.

English version

Our donation of xx m2* to @den dansk naturfond has been converted into a new large nature area at Storebælt Klint. Together with us, 8,454 private nature conservationists and 22 other companies, Naturfonden, together with Slagelse Municipality, has invested in a 260-hectare area. It will be one of Zealand’s largest nature restoration projects.

*Calculation: Your donation/12 DKK.

We are excited about the area with 5 km of coastline, a large bird sanctuary and an area with small forests and fields, and not least the beautiful cliff by the Great Belt Bridge. The fields turn into colourful flowering nature in the hilly landscape down to the sea, where rare birds such as the great crested grebe, lapwing, skylark and beautiful ducat butterflies can be seen.

We do this and that (tell us about how you choose to monetise the collaboration e.g. donate per sold xx/make an annual donation/employees make their Christmas gift donations).

If any of you would like to visit ‘our’ nature area at Storebælt Klint, there are direct path connections from Korsør, Korsør station, Stibjerg Huse, Musholm and motorway parking at exits 41 and 42 on the E20.

You can read more about the nature area on Naturfonden’s website https://naturfonden.dk/natur/storebaelt

You are also welcome to receive their newsletter (Den Danske Naturfond: Naturfonden) for future nature improvements in the area.

Have fun!

Dronebillede

Naturområde ved Storebælt Klint.

FAKTA OM NATUROMRÅDET VED STOREBÆLTS KLINT (below in English)

–  Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond har købt klinten og det store område bagved, kendt som Kruusesminde, og skal nu udvikle området med inddragelse af mange forskellige interessenter

–  Det nye naturområde er på i alt ca. 260 ha. Sammen med de andre naturområder omkring Korsør bliver der et samlet naturområde på ca. 1.000 ha. bestående af vild natur, strandarealer, skove og nor.

–  Området består af 5 km kyst med et 50 ha. stort fuglereservat længst mod nord og den flotte klint ved Storebæltsbroen. Den centrale del af området består af 220 ha. marker og småskove, som skal omdannes til kvalitetsnatur

–  De eksisterende bygninger til ejendommen Kruusesminde er med i købet og overtages af Slagelse Kommune, der skal finde ud af, hvad de fremover skal bruges til.

–  Det samlede budget er på ca. 60 mio. kr.

–  Med multifunktionel planlægning og arealanvendelse samtænkes brugen af arealer, så de anvendes på en måde, der opfylder flere hensyn og funktioner på samme tid. Det gælder både natur og biodiversitet, renere vand, mindre forurening, klimagevinst og flere naturoplevelser til alle.

Planen for naturområdet fremadrettet
– Hele området med de tidligere dyrkede marker skal udvikles til ét stort, sammenhængende naturområde, som kommunens eksisterende naturprojekt Halsskov Overdrev bliver en del af.

–  Landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning ophører, mens jagt og fiskeri på arealerne kun må finde sted efter nærmere aftale med den part, der ejer det respektive areal.

–  Drænrør og grøfter til afvanding fjernes, og tidligere tiders vådområder og småsøer bliver genoprettet.

– Køer og heste skal afgræsse de genskabte enge og overdrev, og der bliver gode levesteder for mange truede og sjældne dyr og planter. F.eks. stor kobbersneppe, vibe, sanglærke, grønbroget tudse, markfirben, dukatsommerfugle og mange flere. Men også almindelige arter som spidssnudet frø, agerhøne, tornsanger og eng-randøje får gode levevilkår.

Sådan kan man opleve naturen
Det nye naturområde får fri offentlig adgang og har direkte stiforbindelser fra Korsør, Korsør station, Stibjerg Huse, Musholm og motorvejsparkeringen ved afkørsel 41 og 42 på E20.

Derudover arbejdes der med at få etableret et fugletårn, shelterplads, naturrum til undervisning, udsigtspunkter, naturformidling og meget mere.

Den Danske Naturfond og Slagelse Kommune vil samarbejde og involvere kommunens borgere og organisationer, der kan være med til at komme med ideer til udvikling af naturområdet.

Det hele skal fastlægges i en natur- og friluftsplan, som Slagelse Kommune og Naturfonden udarbejder i fællesskab.

Læs mere på https://naturfonden.dk/natur/storebaelt

Citat til fri afbenyttelse

“Naturfonden er meget glad for det nye naturområde, som har en unik beliggenhed lige ved Storebælt, Korsør, Storebæltsbroen, motorvejen og jernbanen. Det giver gode muligheder for at udvikle og fremvise dansk natur, når den har det bedst, for et meget stort publikum,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

(Tag @Bengt Holst og/eller @Den Danske Naturfond i opslag på LinkedIn. For Facebook eller Instagram  brug @naturfonden).

Om Den Danske Naturfond
Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi skaber unikke naturoplevelser for alle og evigtvarende naturbeskyttelse. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond.

Billeder til brug i jeres kommunikation
Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.
Foto: Jesper Edvardsen.

FACTS ABOUT THE NATURE AREA AT STOREBÆLT KLINT

Slagelse Municipality and the Danish Nature Foundation have purchased the cliff and the large area behind it, known as Kruusesminde, and will now develop the area with the involvement of many different stakeholders.

The new nature area totals approx. 260 hectares. Together with the other nature areas around Korsør, there will be a total nature area of approx. 1,000 ha. consisting of wild nature, beach areas, forests and nor.

The area consists of 5 kilometres of coastline with a 50 hectare bird sanctuary in the far north and the beautiful cliff by the Great Belt Bridge. The central part of the area consists of 220 hectares of fields and small forests, which will be transformed into quality nature.

The existing buildings on the Kruusesminde property are included in the purchase and will be taken over by Slagelse Municipality, who will decide what to do with them in the future.

The total budget is approximately DKK 60 million.

With multifunctional planning and land use, the use of areas is integrated so that they are used in a way that fulfils several considerations and functions at the same time. This applies to nature and biodiversity, cleaner water, less pollution, climate benefits and more nature experiences for everyone.

The plan for the nature area going forward

–  The entire area with the previously cultivated fields will be developed into one large, coherent nature area, which the municipality’s existing nature project Halsskov Overdrev will become part of

– Farming, fertilising and spraying will cease, while hunting and fishing on the areas may only take place after agreement with the party that owns the respective area

–  Drainage pipes and drainage ditches will be removed and former wetlands and small lakes will be restored

–  Cows and horses will graze the restored meadows and pastures, creating good habitats for many endangered and rare animals and plants. For example, great crested flycatcher, lapwing, skylark, green-backed toad, field lizard, ducat butterflies and many more. But also common species such as the common spadefoot frog, partridge, whitethroat and meadow warbler have favourable living conditions.

How to experience the area
The new nature area will have free public access and direct path connections from Korsør, Korsør station, Stibjerg Huse, Musholm and the motorway car park at exits 41 and 42 on the E20.

In addition, work is underway to establish a bird tower, a shelter, a nature centre for education, viewpoints, nature education and much more.

The Danish Nature Foundation and Slagelse Municipality will collaborate and involve the municipality’s citizens and organisations, who can help come up with ideas for the development of the nature area.

Everything will be laid down in a nature and outdoor recreation plan, which Slagelse Municipality and the Danish Nature Foundation will draw up jointly.

Read more at https://naturfonden.dk/natur/storebaelt/

Quote for free use

“Naturfonden is very pleased with the new nature area, which has a unique location right next to the Great Belt, Korsør, the Great Belt Bridge, the motorway and the railway. It offers great opportunities to develop and showcase Danish nature at its best to a very large audience,” says Bengt Holst, , chairman of the Danish Nature Foundation.

(Tag @Bengt Holst and/or @Den Danske Naturfond in posts on LinkedIn. For Facebook or Instagram please use @naturfonden).

About The Danish Nature Foundation
The Danish Nature Foundation buys, protects and restores nature throughout Denmark. We create unique nature experiences for everyone and perpetual nature conservation. The Danish Nature Foundation is an independent, private, non-profit foundation.

Images for use in your communication
Click on photo for full size, right-click and save images.
Photo: Jesper Edvardsen.

 

Dronebilleder

Naturområde ved Storebælt Klint

KONTAKT

Mette Christensen

Mette Christensen

Fundraising, erhvervskonsulent
mc@naturfonden.dk
Tlf.: 2481 7405

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.