Kongeåen

1000 fodboldbaner med gode levesteder til truede, sjældne og almindelige dyr og planter. Genopretningen af Kongeåen og engene omkring bliver til et kæmpe naturparadis.

Nye og bedre levesteder til truede og sjældne dyr og planter. Nye store naturoplevelser til alle. Et naturområde på op mod 650 ha eller omkring 1000 fodboldbaner genskabes ved Kongeåen.

Her forener vi mere plads til natur og biodiversitet med renere vand, klimatilpasning og naturoplevelser. Det hele er muligt takket være et stærkt samarbejde mellem Esbjerg Kommune, landbruget, private fonde, nationalpark og offentlige myndigheder.

UNIK NATUR

Kongeåen er ca. 60 km lang med udspring syd for Vamdrup. Den løber ud i Vadehavet nord for Ribe. Åen dannes af regnvand fra et stort landområde omkring åen. Her lever odder og fisk som lampret og den truede snæbel.

Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. På fotos ses Kongeåen som en udrettet snorlige kanal ud mod Vadehavet. Åens naturlige slyngninger anes stadig i landskabet. Foto: Esbjerg Kommune

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Alt for mange danske åer og vandløb er rettet ud i tidens løb. Det har ødelagt mange gode levesteder til fisk og andre af åernes dyr og planter, og det har skabt snorlige motorveje, der sender næringsstoffer ud i havet til skade for vandmiljøet.

En af dem er Kongeåen, den tidligere grænse til Tyskland. En del af åen er rettet ud, og engene på begge sider af åen er drænet til dyrkning. I dag bliver markerne oversvømmet oftere og oftere, når det regner kraftigt, og vinden suser. I sådan et vejr kan sluserne i Kongeåslusen ud til Vadehavet ikke åbne og lede vandet væk fra åen og markerne. Oversvømmede marker er ikke mulige at dyrke.

Nu kan de sidste 3,5 kilometer af Kongeåen ud mod Vadehavet igen blive til en naturligt bugtende å og dårlig lavbundsjord til naturlig eng og mose og andre naturtyper.

GAVNER MANGE ARTER

Genopretningen af Kongeåen og ådalen vil gavne et utal af vilde dyr og planter både på land og i vand. De får flere og bedre levesteder. Det gælder f.eks. den truede fisk, snæbel, odder, isfugl og mange flere arter.

Snæbel findes kun naturligt i den danske del af Vadehavet. Engang var den almindelig i hele den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet.

Det bliver et paradis for laks, ørred, odder og isfugl.

RENERE VAND

Når åen bugter sig naturligt gennem ådalen igen, er vandløbets naturlige dynamik også genskabt. Åen vil have partier med rolige strømforhold og partier med hurtigere strøm. Det gendannede naturlige vandløb giver naturlige levesteder for en masse af dr dyr, der lever i åen.

Genopretningen gør vandmiljøet renere, fordi næringsstoffer, der ellers havner i åen, kan blive på engene frem for at ende i Vadehavet og Nordsøen.

FLERE LEVESTEDER TIL INSEKTER OG FUGLE

I ådalen på begge sider af Kongeåen vil vilde planter få bedre vilkår. Flere vilde planter gavner mange slags insekter, som igen bliver til føde for padder og fugle.

På engene kommer der nye levesteder til truede og sjældne engfugle, som den truede brushane og klyde. Trækfugle som pomeransfugl og hjejle vil få nye rastepladser til at hvile og søge føde.

Der kommer også mere rørskov og pilekrat, som kan blive til levesteder for mange slags sangfugle, mejser, hejrer, rørhøg, blå kærhøg, rørdrum, blåhals og plettet rørvagtel.

Vi:

  • genskaber Kongeåens naturlige bugtende forløb mellem Vilslev og Kongeåslusen frem for den udrettede å, den blev til ved tidligere tiders udretning. Det forlænger åens nuværende forløb med ca. 3,5 km.
  • stopper dyrkning og gødskning på engene i ådalen
  • genskaber store, sammenhængende engarealer på begge sider af åen med mange forskellige slags naturtyper som eng og mose.

Området ejes af private lodsejere. De skal nu se på, om de vil bytte eller sælge noget af deres jord, så projektet kan blive til virkelighed. Det sker i en jordfordeling

Vi laver en plan for naturen og for friluftsoplevelser, når projektet er helt på plads. Læs også med her

Naturområdet gennemføres med tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. På fotos ses Kongeåen som en udrettet snorlige kanal ud mod Vadehavet. Åens naturlige slyngninger anes stadig i landskabet. Foto: Esbjerg Kommune

HISTORIEN

En del af Kongeåen blev til naturlig grænse mellem Det tyske Kejserrige og Danmark, da Danmark tabte en stor del af Sønderjylland i krigen i 1864. Kongeåen var grænse mellem de to lande frem til genforeningen i 1920.

Langs åen ligger mange fredede gravhøje fra bronzealderen.

VANDRETURE

Der er planer om at anlægge et sammenhængende stisystem, som giver alle mulighed for at opleve naturen ved Kongeåen. Der er også planer om fugletårne. Vi laver en plan for naturen og for friluftsoplevelser, når naturprojektet er på plads.

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

OPLEV NATUREN

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.