Gjellerup Enge

Blomstrende enge, summende insekter, lærker og viber. Hernings borgere får mere natur, hvor de kan opleve græssende dyr, eng, skov og krat.

Se naturen folde sig ud fra cykelsaddel eller til fods ad nye stier. Oplev sanglærke og vibe flyve over nye fugtige enge, hvor vilde planter spreder farver og giver nektar til summende bier og sommerfugle.

Hernings borgere kan glæde sig over 90 hektar sammenhængende natur med græssende dyr, enge med kær, overdrev, skov og krat.

DET KAN DU OPLEVE

Der bliver gode naturoplevelser for alle i Gjellerup Enge.

Nyd en smuk cykeltur i natur til og fra arbejdet eller med hele familien ad nye stier.

Oplev fugle som sanglærke og vibe på nye fugtige enge, hvor smukke dyr som kvæg og heste græsser for at pleje naturen.

Undervejs kan du også glæde dig over vilde blomster, som spreder farver og nektar til summende bier og sommerfugle.

Området fører næsten helt ind i hjertet af Herning by med sammenhængende stiforbindelser.

Mulighederne for naturoplevelser udvikles med en friluftplan.

SÆRLIG NATUR

Engene er i dag domineret af få almindelige arter som planterne lysesiv og mosebunke.

Der er allerede et rigt fugleliv med 65 arter som knopsvane, gråstrubet lappedykker og sumpmejse.

Området rummer eng og mose, hvor almindelige planter som kællingetand, mjødurt, dunhammer, sødgræs, lysesiv, mosebunke, kær-tidsel, ranunkler m.fl. lever.

Hammerum Bæk løber slynget igennem områdets sydlige del.

I bækken er der registreret ørred, bæklampret, grundling og hundestejler.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Området omkring Gjellerup Enge er domineret af enge og marker og krat.

Området er drænet, og engene er domineret af forholdsvis få, almindelige arter.

Vi skaber en rigere og mere varieret natur med enge, overdrev, små vådområder og kær og vilde kratskove.

Her kommer igen gode levesteder til vilde planter som engnellikerod, trævlekrone og, ikke mindst, til naturens juveler, orkideerne, som forhåbentlig vil sprede sig i ådalen igen.

Sommerfugle og insekter vil også få gavn af en mere varieret natur.

Måske kan den sjældne brunlig perlemorsommerfugl, som findes tæt på, finde nye levesteder i området.

Man vil også opleve et rigere fugleliv ved at skabe flere vådområder og bevare små, vilde krat.

DET GØR VI FOR NATUREN

Vi skaber et stort, sammenhængende naturområde øst for Herning By på arealerne omkring Hammerum Bæk med bedre naturarealer og en mere naturlig ådal.

Vi:

  • stopper dyrkning af marker
  • stopper dræn
  • etablerer en bedre og mere sammenhængende græsning
  • sikrer naturplejen ved græsning med vildheste og kvæg.
  • laver en samlet naturplan for naturforbedringer.

Gjellerup Enge omfatter dele af virksomheden Ege Carpets arealer, kommunale arealer, Herning Vands arealer og arealer købt af Den Danske Naturfond (28 hektar).

Alle er fælles om visionen om at skabe et sammenhængende naturområde med store naturværdier og mange oplevelsesmuligheder.

Projektet er et eksempel på, hvor langt vi kan nå, hvis flere arbejder sammen om en fælles naturdagsorden.

Projektet kan forhåbentlig udvides mod vest med arealerne op mod den Midtjyske Motorvej. På den måde kan projektet blive en integreret del af kommunens mål om at skabe en grøn ring om Herning.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.