Oplev naturen

Her kan du finde vej til unikke naturoplevelser med et væld af dyr og planter. Du kan finde ture til dig selv eller hele familien i de områder, hvor Den Danske Naturfond hjælper naturen.

SE KORT

Fremhævede naturområder og projekter

Fondens naturreservater
Støttede projekter

Naturområder

Margrethe Kog Nord

Tusindvis af trækfugle samt truede og sjældne dyr får mere natur på Falster.

Marielyst Enge

Tusindvis af trækfugle samt truede og sjældne dyr får mere natur på Falster.

Læsten Bakker og Skals Ådal

Oplev et vidunderligt naturområde med næsten alle de naturtyper, vi har. Her er blandt andet enge, kildevæld, vandløb, skov, græsklædte bakker, hede og overdrev.

Fyns Hoved

Fyns Hoved på toppen af Fyn er smuk og vigtig natur med sjældne arter, som Naturfonden passer på, og som du selv kan opleve.

NATURPLEJE AF NØRREMILER

Særlig klithede og parabelklitter er genskabt for at hjælpe truet biodiversitet.

GENOPRETNING AF KRAGELUND MOSE

En udslidt og tilgroet mose har fået livet tilbage, og det har givet nye levesteder for padder, planter, insekter og fugle

Mere natur og biodiversitet ved Skellerup-Linådalen

Heste og kvæg plejer de smukke naturområder til gavn for en række truede arter, blandt andre sjældne sommerfugle.

NYT OVERDREV VED ASBØL

12 hektar agerjord, der ligger midt i vigtigt naturområde med mange sjældne arter, bliver til natur med overdrev, kratskov og sø.

Beskyttelse af rigkær og enge ved Drost Peders Høj og Mønsted Kalkgruber

Nyd en lækker vandretur i det smukke landskab med fugtige enge og rislende, klar å. Her har sjældne planter og mosser har nu fået vildere natur at leve i.

Levesteder for grøn pragttorbist

Projektet har til formål at sikre den ene af måske kun 2 bestande i Danmark, af grøn pragttorbist, en sjælden billeart, i skovområdet omkring Allindelille Fredskov i Ringsted Kommune.

Genopretning af kystnatur ved Voersaa

Restaureringstiltag ved åens delta skal sikre områdets værdi som for overnattende, rastende og ynglende fugle tilknyttet rørskovsområderne. Desuden vil der ske rydninger og retablering af hegn og græsning på en række arealer med strandenge, strandoverdrev og kærpartier.

Genopretning af overdrev med skarlagen vokshat ved Mø

Genskabelse af lysåben natur med mange blomstrende planter og insekter og om efteråret mange forskellige arter af vokshatte – herunder den rødlistede skarlagen vokshat.

Overdrev ved Præsteskoven

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening ønsker i samarbejde med Tversted Pastorat at indhegne og udsætte kreaturer til afgræsning af et værdifuldt overdrev i Tversted.

Indsats for Ensianblåfugl ved Vestergaard i Nationalpark Thy

Redningsaktion for en lille og isoleret gruppe af den sjældne og sårbare sommerfugl ensianblåfugl.

Biodiversitetssøer i Biosfære Møn

Projektets hovedformål er at sikre de sidste bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn og Bogø.

Hammer Bakker

Det vigtige naturområde rager op i det ellers flade landskab ved Limfjorden med sine mange højdedrag, skrænter og dybe dale.

Holme Å

Odder, laks, havørred, snæbel og flodperlemusling er nogle af de arter, som får nye levesteder, når Holme Å igen bliver til et naturligt slynget vandløb.

Kollund Skov

Orkideer, spætter, naturlig bøgeskov og bølgende vand. Kollund Skov i Sønderjylland giver store naturoplevelser.

Mols Bjerge Nord

Sjældne planter og sommerfugle får flere steder at leve, fordi Naturfonden beskytter og plejer den værdifulde natur. Du kan udforske Mols Bjerge til fods ad de mange vandrestier.

Genopretning af levesteder for padder

Genetablering af en række vandhuller og levesteder for padder. Herudover sikring af spredningskorridorer.

Genskabelse af rigkær i Ræveholmsmose

Projektets formål er at genskabe et rigkær på op til 12 ha, der i dag er groet til med rødel og tagrør.

Forbedring af levesteder ved Roneklint

Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus ved Roneklint.

Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Hjælpeprojekt med skabelse af nye levesteder i Sønderborg Kommune med særlig fokus på paddearterne løvfrø, løgfrø og strandtudse, hvor de tidligere har haft større udbredelse.

Blomstrende enge ved Endrup

Målet er at skabe mulighed for naturpleje af et stort sammenhængende areal langs Sneum Å med afgræsning, så artsrigdommen i området med rigkær, tidvis våde enge og sure overdrev bevares for fremtiden, og de tilgroede og uplejede områder igen vil rumme engens mylder af blomster og insekter.

Natur og oplevelser på Spjarupgaard, ved Egtved

Landbrugsarealer tages ud af omdrift for at genskabe overdrev. Herudover sikring af skræntskov.

Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Projektet omfatter 6 ha skræntskov, der består af blandet løvskov.

Rewilding i Østengård Bakker, Vejle Ådal

Genskabelse af overdrev på landbrugsarealer i omdrift. Skræntskov udlægges som naturskov

Får til kanten – vandrehyrder

Pleje af hedearealer med helårsgræsning og afbrænding – tilpasset mindre områder ad gangen og med opsyn af vandrende hyrder.

Genskabelse af naturområde på Djursland

Etablering af lokalt samarbejde om naturpleje i kuperet naturområde ved Ramten og Dystrup søerne.

Genopretning af strandeng ved Fursundparken

Grundejerforening ønsker at genetablere strandengen gennem fjernelse af invasive arter som pil og hybenroser til gavn for områdets diversitet. Desuden vil den gerne efterfølgende vedligeholde området gennem dels afgræsning og dels manuel fjernelse af uønsket vegetation.

Naturforbedringer i Tostrup Bakker

Dette projekt har til formål, at den eksisterende naturpleje sikres og også genoptages på de opgivne arealer, og at arealerne med hegn og faciliteter bliver attraktive at afgræsse på langt sigt.

Mere sammenhængende natur til sjældne sommerfugle i Skallerup Indlandsklitter

Udvidelse af naturområde ved retablering af overdrev, klit og eng på landbrugsjord. Indsatsen vil gavne flere sjældne arter.

Naturpleje ved Tversted Å

Naturpleje i 3 områder langs med Tversted Å på i alt ca. 13 ha. Indsatsen hjælper bl.a. sjældne orkidearter.

Etablering af gydebanker i Tversted å

Der bliver etableret gydebanker til fisk som havlampret og ørred. Indsatsen vil også have positiv effekt på insekter og fugle som vandstær og isfugl.

Beskyttelse af overdrev og hede ved Tyvdalhøj

Projektet er at sikre plads og bedre forvaltning af eksisterende sårbar natur ved Tyvdal Høj med sjældne arter som f.eks. afbidt høgeskæg.

Bøtøskoven

Sjældne sommerfugle, myriader af trækfugle og vildtlevende heste. Bøtøskoven på Falster er et besøg værd for dig, der vil opleve vild natur.

Naturgenopretning af Holmegårdsbækken ved Trend Å – Himmerland

Projektets formål er at genoprette Holmegårdsbækken og føre den tilbage til sit naturlige forløb hele vejen fra sit udspring til den løber sammen med Trend Å. Dermed vil fisk, insekter, krebsdyr og andre dyr og planter for første gang i ca. 50 år frit kunne svømme mellem Trend Å og Holmegårdsbækken.

Rewilding i Mols Bjerge

Projektet skal få vildheste uden tilskudsfodring til at stå for naturplejen i et stort område i nationalparken på Mols.

Mandø

Sæler, fugle i kæmpe flokke og det fascinerende tidevand i Vadehavet. Mandø er stedet, hvor man kan opleve noget af Danmarks vildeste natur.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.