Kommunikationspakke til Tørskind Bakker i Vejle Ådal

Tørskind Bakker styrker biodiversiteten i den smukke Vejle Ådal
Nu får biodiversiteten flere og bedre levesteder i smukke Vejle Ådal. Den Danske Naturfond har købt et 83 ha stort område ved Tørskind for sammen med Vejle Kommune at skabe mere sammenhængende natur i ådalen. Det er det andet naturområde, som Naturfonden sikrer i Vejle Ådal.

Hvor der før var korn og græs, skal der igen gro vilde orkidéer og flyve masser af sommerfugle og bier rundt. Nye levesteder skabes, og gode levesteder beskyttes for altid.

Tusind tak for jeres bidrag til at sikre mere vild,  glad natur i Danmark. 100 % af jeres donation er gået til opkøbet.

Nedenfor finder I gratis materialer at bruge i jeres kommunikation om jeres bidrag til Tørskind Bakker.

Video Tørskind Bakker maj 2024

Kommunikationsmaterialer til fri brug

Forslag til tekster brug i SOME kommunikation om Tørskind Bakker

LinkedIn opslag på jeres profil 

Mere vild natur i Vejle Ådal
Med donationer fra os (firmanavn), 8.100 private Naturbeskyttere og 90 andre virksomheder og fonde, har @DenDanskeNaturfond købt 83 hektar for at naturgenoprette og beskytte bakkerne for altid.  🦋 🐦‍⬛ 🌟🍄

Med det nye naturområde skal være med til at mindske biodiversitetskrisen og sikre mere natur, der hænger sammen, siger direktør i @Den Danske Naturfond, @Flemming Nielsen. Derfor er vi meget glade for alle de mange månedlige støttere og ikke mindst virksomhed og fonde, som ønsker at bidrage til endnu naturområde i den smukke Vejle Ådal.

”Det er afgørende for biodiversiteten at sikre flere og større naturområder, hvor dyr og planter kan trives fremover. Det mangler i Danmark, og det er den vigtigste årsag til biodiversitetskrisen. Med det nye naturområde skaber vi endnu mere plads til vildere natur, der hænger sammen, også i Vejle Ådal. Drømmen er at sikre mere i Vejle Ådal med tiden,” siger Flemming Nielsen.

Vi (virksomhedsnavn) bidrager x-antal m2 / til mere plads til naturen/biodiversiteten med (beregning: Jeres donation/12 kr. og (ciatat) eks. ’Vi glæder os over at bidrage til, at der igen skal gro vilde orkidéer og flyve masser af sommerfugle og bier rundt på bakkerne i Vejle Ådal. Det passer godt til vores grønne agenda, hvor vi ønsker handling her og nu. Vi gør sådan og sådan (fortæl om hvordan I vælger at omsætte samarbejdet eks. donerer per solgt xx/giver årlig donation/medarbejderne giver deres julegavedonationer).

#bæredygtighed #csr #natur #biodiversitet

Foto:  Jesper Edvardsen

LinkedIn – Company annoncement

More wild nature in Vejle Ådal
With donations from us (company name), 8,100 private Nature Protectors and 90 other companies and foundations, @DenDanskeNaturfond has purchased 83 hectares to restore and protect the hills forever.  🦋 🐦‍⬛ 🌟🍄

“The new nature area will help reduce the biodiversity crisis and ensure more cohesive nature,” says @Den Danske Naturfond’s CEO, @Flemming Nielsen. Therefore, we are very pleased with all the many monthly supporters and not least companies and foundations who want to contribute to a new nature area in the beautiful Vejle Ådal.

“It is crucial for biodiversity to ensure more and larger natural areas where animals and plants can thrive in the future. This is lacking in Denmark and is the main cause of the biodiversity crisis. With the new nature area, we create even more space for wilder, connected nature in Vejle Ådal. The dream is to secure more in Vejle Ådal over time,” says Flemming Nielsen.

We (company name) contribute to x m2* more space for nature/biodiversity with *(calculation: Your donation/12 DKK and your quote e.g. ‘We are pleased to contribute to the return of wild orchids and lots of butterflies and bees flying around the hills in Vejle Ådal. It fits well with our green agenda, where we want action here and now. We (tell how you have chosen to activate the collaboration, e.g.we donate per sold xx/make an annual donation/employees make their Christmas gift donations).

#sustainability #csr #nature #biodiversity

Photo: Jesper Edvardsen

Billeder til brug i jeres kommunikation
Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.

Forslag til tekster brug i intern kommunikation om Tørskind Bakker (below in English)

Naturfonden har frikøbt 83 ha naturareal, Tørskind Bakker, i Vejle Ådal med vores hjælp.
Vi (virksomheds/fondsnavn) bidrager med x-antal* m2 / til mere plads til naturen/biodiversiteten med gennem vores samarbejde /donation. *beregning: Jeres donation/12 kr.

Vi glæder os over at bidrage til, at der igen skal gro vilde orkidéer og flyve masser af sommerfugle og bier rundt på bakkerne i Vejle Ådal. Det passer godt til vores grønne agenda, hvor vi ønsker handling her og nu.

Vi gør sådan og sådan (fortæl om hvordan I vælger at omsætte samarbejdet eks. donerer per solgt xx/giver årlig donation/medarbejderne giver deres julegavedonationer).

Hvis nogle af jer har lyst til at besøge ’vores’ naturområde, kan I læse mere om Tørskind Bakker på Naturfondens hjemmeside Over 70 fantastiske naturoplevelser | Oplev den danske natur her! : Naturfonden.

I er også velkomne til at modtage deres nyhedsbrev (Den Danske Naturfond : Naturfonden ) for fremtidige naturforbedringer i området. Naturfonden og Vejle Kommune arbejder på en friluftsplan, så alle får mest muligt ud af at besøge bakkerne.

God fornøjelse i naturen.

English

The Danish Nature Fund has bought 83 ha of natural area, Tørskind Bakker, in Vejle Ådal with our help.

We (company/foundation name) contribute with x number* m2 / to more space for nature/biodiversity through our co-operation/donation. *calculation: Your donation/12 kr.

We are pleased to contribute to the return of wild orchids and lots of butterflies and bees flying around the hills in Vejle Ådal. It fits well with our green agenda, where we want action here and now. We do this and that (explain how you choose to translate the collaboration into action, e.g. donate per sold xx/make an annual donation/employees make their Christmas gift donations).

If any of you would like to visit ‘our’ nature area, you can read more about Tørskind Bakker on Naturfonden’s website:  hjemmeside Over 70 fantastiske naturoplevelser | Oplev den danske natur her! : Naturfonden.

You are also welcome to receive their newsletter (Den Danske Naturfond : Naturfonden) for future nature improvements in the area. Naturfonden and Vejle Municipality are working on an outdoor recreation plan so that everyone gets the most out of visiting the hills.

Enjoy the nature!

Billeder til brug i jeres kommunikation

Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.
Foto/photo: Jesper Edvardsen.

FAKTA OM TØRSKIND BAKKER I VEJLE ÅDAL (below in English)

Geografi
83 ha stort kuperet område ved Tørskind i Vejle Ådal – området svarer til ca. 112 fodboldbaner.

Vi samarbejder med Vejle Kommune om at give biodiversiteten bedre vilkår og give alle mulighed for store oplevelser i deres lokalområde.

Sådan bliver naturen endnu bedre
Vejle Ådal rummer fantastisk og smuk natur med skrænter, overdrev, skov og eng. Her er mange gode levesteder for sjældne planter, svampe og sommerfugle.

Det gælder også i dele af Tørskind Bakker. Her er gode levesteder for mange arter planter og svampe på skrænterne ned mod ådalen. De beskyttes nu som natur for altid. Desuden

  • genoprettes marker til blomstrende natur med et mylder af insekter og vilde planter, som der var engang, før jorden blev opdyrket. På overdrevet kan igen blomstre vigtige nektarplanter som guldblomme, djævelsbid, skov-gøgelilje og almindelig mælkeurt igen blomstre og insekter finde føde.
  • plejes naturen bedre, så de værdifulde dele af området ikke gror til, og levesteder ikke forsvinder. Det betyder primært mere sammenhængende pleje og græsning samt
  • stoppes gødskning og sprøjtning til gavn for vandmiljøet.

Vejle Kommune og Naturfonden laver sammen en plan for, hvordan naturen bliver bedre til gavn for vilde dyr, planter og svampe.

Adgang for alle
Naturfonden og Vejle Kommune laver sammen en friluftsplan for, hvordan alle får mulighed for at opleve skoven.

Sammenhængende natur
Tørskind Bakker er det andet naturområde, Naturfonden beskytter i Vejle Ådal. I 2022 købte Naturfonden den 50 ha store og smukke Engelsholm Sønderskov i en anden del af ådalen.

Visionen er med tiden at sikre endnu mere sammenhængende natur og plads til naturoplevelser til alle i Vejle Ådal i samarbejde med private lodsejere.

Læs mere på https://naturfonden.dk/natur/vejle-aadal/

Citatet til fri afbenyttelse
-Det nye naturområde skal være med til at mindske biodiversitetskrisen og sikre mere natur, der hænger sammen, siger direktør i @Den Danske Naturfond, @Flemming Nielsen. Derfor er vi meget glade for alle de mange månedlige støttere og ikke mindst virksomhed og fonde, som ønsker at bidrage til endnu et naturområde i den smukke Vejle Ådal.

(Tag Flemming Nielsen og/eller Den Danske Naturfond i opslag på LinkedIn, Facebook eller Instagram (@naturfonden/@Den Danske Naturfond).

Om Den Danske Naturfond
Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi skaber unikke naturoplevelser for alle og evigtvarende naturbeskyttelse. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Se naturområderne.

Billeder til brug i jeres kommunikation
Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billeder.
Foto: Jesper Edvardsen.

FACTS ABOUT TØRSKIND BAKKER, VEJLE ÅDAL

Geography
83 ha large hilly area at Tørskind in Vejle Ådal – the area corresponds to approx. 112 football pitches.
We work with Vejle Municipality to improve biodiversity and give everyone the opportunity for great experiences in their local area.

How to make nature even better
Vejle Ådal has fantastic and beautiful nature with slopes, pastures, forests and meadows. There are many good habitats for rare plants, fungi and butterflies.

This also applies to parts of Tørskind Bakker where you find good habitats for many species of plants and fungi on the slopes down towards the river valley. They are now protected as nature forever. In addition

– fields are being restored to flourishing nature with a myriad of insects and wild plants, as they once were before the land was cultivated. Important nectar plants such as golden plum, devil’s-bit, woodland cuckoo lily and milkweed can once again flourish and insects can find food.
– Nature is better managed so that valuable parts of the area do not become overgrown, and habitats do not disappear. This primarily means more cohesive management and grazing.
– stop fertilisation and spraying for the benefit of the aquatic environment

Vejle Municipality and Naturfonden are working together on a plan to improve nature for the benefit of wild animals, plants and fungi.

Access for everybody
The Danish Nature Fund and Vejle Municipality are also working together to create an outdoor recreation plan to ensure that everyone has the opportunity to experience the hills.

Coherent nature
Tørskind Bakker is the second nature area that The Danish Nature Fund  protects in Vejle Ådal. In 2022, Naturfonden bought the beautiful 50-hectare Engelsholm Sønderskov forest in another part of the river valley.

Over time, the vision is to ensure even more coherent nature and space for nature experiences for everyone in Vejle Ådal in collaboration with private landowners.

Quote for free use

-“The new nature area will help reduce the biodiversity crisis and ensure more cohesive nature,” says the director of @Den Danske Naturfond, @Flemming Nielsen. Therefore, we are very pleased with all the many monthly supporters and not least companies and foundations that want to contribute to another nature area in the beautiful Vejle Ådal.

(Tag Flemming Nielsen and/or Den Danske Naturfond in posts on LinkedIn, Facebook or Instagram (@naturfonden/@Den Danske Naturfond).

The Danish Nature Fund
The Nature Fund purchases, conserves and restores nature in Denmark. We create unique nature experiences for everybody, and our conservation is forever. The Fund is independent, private, and non-profit.

See all nature areas (in Danish) Se naturområderne.

KONTAKT

Mette Christensen

Mette Christensen

Fundraising, erhvervskonsulent
mc@naturfonden.dk
Tlf.: 2481 7405

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.