Den Danske Naturfond køber naturperle i Mols Bjerge

De tre naturarealer, som Den Danske Naturfond netop har købt tæt ved Femmøller i Mols Bjerge, er på i alt ca. 45 hektar.

Sammen med yderligere ca. 35 ha fordelt på tre andre ejere – to private lodsejere samt Naturstyrelsen – skal det samlede område på ca. 80 ha nu have en fælles naturplan.

Dette er ikke kun godt for de arter, der allerede lever i området, men kan måske også betyde nye levesteder for sjældne arter som humlerovbille, mariehøneedderkop og sommerfuglen kommabredpande.

Nyskabende projektsamarbejde

“Projektet er nyskabende, da vi udnytter synergien ved at flere parter arbejder sammen. Den Danske Naturfond skal samarbejde med to private lodsejere, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge om at udvikle et unikt naturområde på tværs af ejergrænser. Det er ikke hver dag, man ser det,” siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen og fortsætter:

“Derudover er projektet med til at give nationalparken en ny rolle. Det er den, der skal styre samarbejdet og udarbejde projektforslag på vegne af de forskellige lodsejere. Også det er nyt.”

Naturfonden håber på, at projektets måde at samarbejde på kan inspirere andre til at samarbejde på kryds og tværs om den danske natur.

Bidrager til Nationalpark Mols Bjerges vision for området

Hos Nationalpark Mols Bjerge glæder man sig til samarbejdet. Her ser man projektet som en ualmindelig vigtig brik i nationalparkens arbejde:

“Projektet bidrager på to væsentlige områder til Nationalpark Mols Bjerges vision om naturudvikling i området. For det første er det projektets mål at konvertere dyrkningsarealer med stort naturpotentiale til ny overdrevs- og hedenatur. For det andet vil det skabe mere sammenhængende natur. Det bliver altså ikke bedre,” siger formand for Nationalpark Mols Bjerge, Erling Post.

Se fakta om projektet nedenfor.

Pressekontakt

Den Danske Naturfond
Formand Lauritz B. Holm-Nielsen,  tlf. 2338 2126
Direktør Flemming Nielsen,  fn@naturfonden.dk,  tlf. 2466 1362

Nationalpark Mols Bjerge
Formand Erling Post, tlf. 41318511
Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen, tlf. 4057 8790

Naturstyrelsen
Skovrider Peter Brostrøm, tlf. 2469 3800

Download billeder og kort i høj opløsning

 

Fakta om nyt projekt i Mols Bjerge Nord

Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde med et af Danmarks mest kuperede og varierede landskaber. Det kuperede landskab med et særligt tørt og solrigt klima, byder på lysåbne overdrev og næringsfattig jordbund, der giver rum for mange sjældne arter. Området er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter. Omkring 600 forskellige blomsterplanter og 60% af Danmarks insektarter er blandt andet registreret her.

Naturarealerne i Mols Bjerge er flere steder fragmenterede og adskilt af hegn, marker og plantager. En af de største udfordringer for de truede og sjældne arter er netop for små og for spredte levesteder.

Formål

Formålet med projektet er at samle fragmenterede molsarealer på tværs af ejergrænser og skabe et større sammenhængende område med værdifuld natur. En mere sammenhængende naturpleje i en større indhegning vil øge muligheden for høj naturværdi i hele området med forbedrede levesteder og øgede spredningsmuligheder.

Om projektet

Som led i realiseringen af projektet har Den Danske Naturfond erhvervet arealer på i alt ca. 45 hektar inden for projektområdet. De øvrige arealer ejes af to private lodsejere og Naturstyrelsen. Den Danske Naturfond er gået sammen med de øvrige lodsejere og Nationalpark Mols Bjerge med et mål om at skabe et unikt naturområde på tværs af ejergrænser i projektområdet.

Projektet er dermed også nyskabende, da synergien ved at flere parter arbejder sammen udnyttes. Dertil kommer at projektet bidrager på to væsentlige områder til Nationalpark Mols Bjerges vision om naturudvikling i området. For det første er det projektets mål at konvertere dyrkningsarealer med stort naturpotentiale til ny overdrevs- og hedenatur. For det andet vil det skabe mere sammenhængende natur.

I første omgang skal der udarbejdes en fælles naturplan for området, som alle lodsejere skal være enige om inden projektet gennemføres i praksis. Det er Nationalpark Mols Bjerge, som har ansvaret for udarbejdelse af planen.

Projektområdet

Projektområdet ligger vest og nord for Femmøller og har et samlet areal på godt 80 ha. Der er tale om en mosaik af beskyttede naturarealer, plantager og brakmarker. Området indeholder bl.a. nogle meget blomster- og insektrige arealer med et højt naturpotentiale. Her er bl.a. observeret mange sjældne sommerfuglearter, som f.eks. foranderlig blåfugl, argusblåfugl og markperlemorsommerfugl. Dertil kommer 2 bestande af den sjældne plante og danske ansvarsart opret kobjælde.

Artsrigdommen på de nordlige og nordøstlige skråninger i den nordligste del af projektområdet var bemærkelsesvist høj i ca. 1972-3, da Århus Amt kortlagde naturkvaliteten i forbindelse med Mols Bjerge-fredningen (Anon 1978), faktisk et af Mols Bjerges artsrigeste overdrev. Floraen når i dag ikke disse højder, men bør derfor have et hvilende potentiale.

Udover at sikre levestederne for de sjældne arter, der allerede lever i området, ønsker man i dette nye projektsamarbejde at skabe nye levesteder for andre særlige arter som humlerovbille, mariehøneedderkop og sommerfuglen kommabredpande. Et nyfund i maj 2017 af den sjældne humlerovbille lige op af de af Den Danske Naturfond erhvervede arealer, understøtter det meget sandsynlige i, at arten vil indvandre til projektområdet, hvis den ikke allerede er der.

 

Andre projekter i nærheden

REWILDING I MOLS BJERGE

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.