Thomas og Torben giver truede og sjældne fisk nødhjælp i Skjern Å

2000 meter vandløb i dårlig stand i Skjern Å-systemet får nu nye gydepladser. Det hjælper truede og sjældne fisk, lampretter og andre vanddyr.

2000 meter vandløb får nye gydepladser i Skjern Å-systemet. Det giver truede og sjældne fisk, lampretter og andre vanddyr tiltrængt nødhjælp, for vandløbene er i dårlig stand. Det hele startede, da Thomas købte en ejendom ved Skjern Å. Det private projekt støttes af Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Formålet med projektet er at forbedre vandløbet og genskabe gyde- og opvækstområder for en række truede eller sårbare fiskearter og rundmunde i Hoven Å og Omme Å i Skjern Å-systemet.

Det vil gavne blandt andre laksefisk som

  • den rødlistede habitatart og genetisk unikke vestjyske Skjern Å-laks
  • den rødlistede, totalfredede og nu sjældne stalling
  • den stærkt truede, genetisk unikke vestjyske Skjern Å-ørred.

Det gavner også de rødlistede habitatarter

  • havlampret
  • flodlampret
  • bæklampret

Projektet vil bidrage positivt til biodiversiteten i området ved blandt andet at være en vigtig hjælp for en række truede og sårbare arter, herunder genetisk unikke arter.

Vandløbene i Danmark er generelt kraftigt negativt påvirket af menneskelig aktivitet. Det har blandt andet medført et meget stort tab af fysisk variation i vores bække og åer. Den manglende fysiske variation har særdeles negative konsekvenser for en lang række dyre- og plantearter i og ved vandløbene.

Der er derfor stort behov for reetablering af den fysiske variation i vandløbene, således at arterne ikke går yderligere tilbage i antal eller slet og ret uddør.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Projektstrækningen i Hoven Å er ca. 900 meter lang. Her vil projektet etablere tre relativt lavvandede gydestryg, som der tidligere var mange flere af i Skjern Å-systemet.

Strygene ønskes etableret ved en lokal vandløbsprofiludvidelse, hvorefter der udlægges et tæppe af gydegrus. Til sidst lægges stedvist skjulesten og dødt ved på stryget, og der udplantes stedvist vigtige vandplanter som vandranunkler og vandstjerner.

Projektstrækningen i Omme Å er ca. 1100 meter lang. Her ønskes samme procedure gennemført, ligeledes med anlæggelse af tre stryg og ovennævnte restaureringstiltag på vandløbsstrækningerne mellem strygene.

RESULTATER FOR NATUREN

Projektet kan bidrage væsentligt til at redde og beskytte truede og sårbare arter.

Projektet vil løfte projektstrækningerne op på et niveau med meget høj naturværdi, og det får en væsentlig afsmittende effekt på de tilstødende vandområder.

Naturtypen vandløb vil på stedet ændre sig til at have langt større fysisk variation og efterfølgende frembyde alle de fysiske elementer, der skal til for at hjælpe de nævnte fiskearter, samt en lang række andre arter, herunder særlige insekt-, fugle- og pattedyrstyper.

Projektområdet vil således ikke blot komme til at huse flere individer af truede og sårbare arter, men også flere arter, som kun lever der i perioder eller slet ikke findes i området.

Der vil med andre ord også blive tale om en forøgelse af biodiversiteten. Specifikke fiskearter og rundmunde vil stedvist blive optalt før og efter projektets udførsel.

Projektet vil medføre mange flere unglaks i området.

I tilknytning til skabelsen af den nye natur vil formidlingen heraf til lodsejere, myndigheder og den brede offentlighed bidrage til at skabe øget ejerskab og ansvarsfølelse i forhold til livet i vandløbene og til projektområdet og dets beboere i særdeleshed.

KØBTE HUS OG FIK IDÉEN

Lodsejer Thomas Hinnerskov og Skjern Å Sammenslutningen ved Torben Thinggaard står bag projektet.

Thomas Hinnerskov fik ideen til projektet efter at have købt en ejendom i området. Herefter tog han kontakt til Skjern Å Sammenslutningen for at etablere et samarbejde om et naturforbedringsprojekt.

“Vi er alle påvirket af klimaforandringer og andre forringelser af miljø og natur. Det kan være svært at vide, hvor og hvordan man skal ændre det konkret. Men en måde at gøre det er at tage fat, hvor man lever og samle alle lokale kræfter om at gøre den del af verden bedre. Derefter kan man forhåbentlig få disse ringe til at brede sig i vandet og ud i verden.”

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.