Storke får nye restauranter i Vestjylland

Et af landets sjældne ynglende storkepar mangler god natur, så de kan finde føde til deres unger. Bævere skal nu fælde træer og bygge dæmninger og skabe helt nye restauranter til storkene.

Et af landets sjældne ynglende storkepar mangler god natur, så de kan finde føde til deres unger. Hvis bæveren får lov til at fælde træer og bygge dæmninger vil det skabe helt nye restauranter til storkene sammen med målrettet pleje af enge. De vandfyldte ådale omkring Flynder Å og Dride Å bliver et levende landskab med storke, bævere, engfugle, padder og et hav af insekter. Naturfonden støtter projektet, som lodsejere, kommune og Landboforening står bag.

FORMÅL

I 2019 og 2020 har et storkepar ynglet i ådalen ved Flynder Å ved Bækmarksbro. Men der har ikke været føde nok til storkene og deres unger, på trods af at mange af arealerne i ådalene ikke er intensivt dyrkede. Det har derfor været nødvendigt at give storkene ekstra foder, så ungerne kunne overleve.

Manglen på føde til bl.a. storken skyldes, at arealerne i ådalene er groet til i pilekrat og højstaudesamfund.

Storke har brug for insekter og padder for at overleve og få unger på vingerne, og de insekter og padder, de spiser, lever i fugtige områder med lav vegetation og kokasser.

Formålet med projektet er derfor at genskabe ådalene som levende landskaber med en mosaiknatur af pilekrat, moser, bæverdæmninger og delvist våde enge med græssende kreaturer og høslet.

Som i de fleste andre ådale har man gennem tiden forsøgt at dræne store dele af ådalen helt ud til vandløbet for at kunne dyrke arealerne. Det har ødelagt vandets naturlige kredsløb samt dyrs og planters levesteder på arealerne.

I dag er den intensive landbrugsdrift mere eller mindre opgivet på størstedelen af arealerne, og selv afgræsning er ikke længere attraktivt. Derfor gror de ødelagte ådale mere og mere til i pilekrat og høje græsser.

Realiseres projektet ikke, vil ådalene fortsætte med at gro til, og med tiden vil de få områder med orkideer og andre værdifulde arter, forsvinde.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Ådalene vil blive genskabt som et levende landskab med storke, bævere, engfugle, padder og et hav af insekter.

Projektet er vigtigt for at skabe biodiversitet i ådalene omkring Flynder å og Dride å. Realiseres projektet, kan området naturligt bære en storkefamilie, eller måske flere, uden at de skal tilskudsfodres af mennesker.

Vi forventer, at naturen vil blive ”sluppet mere fri” i området. Der vil blive skabt en mosaik af bæverdæmninger og -damme, mosesamfund, våde enge og pilekrat tættest på vandløbene og græsningsland og overdrev længere oppe.

Insekter og padder klækkes i de våde områder skabt af bæveren, og afgræsning/slåning sikrer, at føden bliver tilgængelig for storken.

Projektet vil begrænse tilgroningen af arealerne i ådalene og giver de få ”positivarter” og naturtyper, der er tilbage i området, mulighed for at sprede sig og dermed skabe mere værdifuld natur.

Om ti år er arealerne langs Flynder å og Dride å omdannet til levende landskaber med våde enge, søer, moser og græssende dyr. Som en del af landskabet ligger bæverens dæmninger og tilbageholder vand på arealerne, og storken spankulerer rundt mellem kreaturerne og fanger frøer.

Ådalen vil igen fungere som værdifuld spredningskorridor for dyr og planter samt tilbageholde næringssalte til fordel for vandmiljøet.

RESULTATER FOR NATUREN

Storkene henter selv føde i de nye vandfyldte ådale.

Drømmen er også, at der i løbet af de kommende år vil indvandre arter fra de omkringliggende overdrev.

Området omdannes til overdrev med et væld af naturlige planter.

Vilde bier har allerede reder i den sandede jord i udkanten af marken mod syd. De får bedre vilkår og skal ikke flyve så lang for at hente nektar.

Forhåbentlig kommer der flere af dem, hvilket vil fremme andre arter. Desuden er der en sø på midten af marken, og et sø/vådområde mod syd.

Der er blandt andre stor vandsalamander, klokkefrø, overdrevsløbere, og selvfølgelig mange andre arter af insekter, fugle osv., der endnu ikke er registreret. Disse vil alle få bedre vilkår med tiden.

Da jorden blev høstet for sidste gang i august 2020, så jorden ud som alle andre marker efter høsten. En slags bar ørken med meget lidt liv.

Allerede under et år efter ser det fuldstændig anderledes ud. Blomster, urter, bier med uendelige vidder af mad, skud til nye træer, klokkefrøer og ræveunger er bare nogle af ændringerne.

Ændringen til en mere rig natur og biodiversitet er netop ønsket til dette projekt, der forhåbentlig vil betyde, at mere sjældne og truede danske arter vil komme til og trives.

SAMMEN OM AT HJÆLPE STORKENE

Projektet er hovedsagelig opstået på baggrund af ønsker fra lodsejere og foreningen storkene.dk.

Lodsejerne er stolte af at se storken på deres arealer, og derfor har de et stort ønske om at hjælpe storkene.

Efter storken flyttede ind, har lodsejere og dyreholdere ønsket at pleje arealerne for at hjælpe storkene med at søge føde.

Storkene.dk har talt med en del lodsejere for at etablere paddeskrab på nogle af arealerne.

Lemvig Kommune og Naturstyrelsen er med i projektet, der gavner biodiversiteten og arbejder med bæveren som nøgleart. Lemvigegnens Landboforening, nu fusioneret til Fjordland, er tovholder på projektet.

”Vi vil gerne hjælpe storken, da den bringer håbet tilbage for ådalens levende landskab med græssende dyr og kokasser, hoppende frøer og storke. Nu får vi mulighed for at arbejde med bæveren som ”økosystem-ingeniør”, og forhåbentlig viser det sig, at der er plads til både bævere, storke og kreaturer i ådalene.”

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.