Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Projektet omfatter 6 ha skræntskov, der består af blandet løvskov.

Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Projektet omfatter 6 ha skræntskov, der består af blandet løvskov. Skoven har en lang kontinuitet og er på bakkeskrænterne domineret af bøgeskov med mange ældre træer. Andre steder i området findes løvblandingsskov som udover bøg og eg omfatter forskellige løvtræarter som ask, ahorn, spids-løn, hassel, skov-elm, avnbøg, fugle-kirsebær, røn mv. Neden for de stejle bakkeskrænter er der svagt skrånende og fugtige arealer med sumpskov med især rødel. Området indeholder også mindre arealer med lysåben natur, kildevæld og vandløb.

Målet med projektet er at bevare den gamle skræntskov og udlægge den til naturskov. Udlægningen til naturskov vil betyde, at de naturlige processer i skoven kan foregå uhindret – herunder naturligt henfald af træer, etablering af lysbrønde, nedbrydning af døde træer mv. De dertil knyttede levesteder og arter vil dermed kunne udvikle sig.

Projektet indgår som en del af en større indsats i Vejle Ådal, hvor Vejle Kommune arbejder for at forbedre biodiversiteten og skabe større sammenhængende naturområder. Det gøres dels ved at skabe nye lysåbne naturarealer på marginale landbrugsarealer, dels ved at bevare og sikre skræntskove i området.

Aktiviteter

En god indikator på en gammel, uforstyrret skov er, at den huser en række sjældne og rødlistede laver. I skræntskoven her har biologer fundet disse nøglearter:

Skygge-rosetlav angivet som forsvundet fra Danmark (RE) i 2009. Tidligere var den kun kendt fra Samsø og fra Esrum. Nye undersøgelse fx fra fem lokaliteter i Vejle ( 2018) og Nationalpark Thy (2016), ved Århus (2017) og Karup (2016). Ifølge HabitatVision er rødlisten tilsyneladende forældet, hvad denne art angår, men arten er uanset sjælden i landet.

Sprækkepunktlav (VU) er formentlig overset, men den vokser på ru bark fx på bøg, især i uforstyrret skov. Den er fundet på 12 lokaliteter i Vejle Kommune, og derudover kun på to andre lokaliteter i henholdsvis Århus og Rebild Kommune.

Bitter prikvortelav (VU) er en gammelskovsindikator, der vokser i et stabilt skovmiljø med gamle træer og et beskyttet skovklima. Den er registreret på flere lokaliteter på Sjælland, på Bornholm og i Jylland.

Grønlig porina (VU) findes på bark tit ældre løvskove. Den er udbredt i skovene i Vejle Kommune. Der er kun to øvrige fund i resten af Jylland, og derudover er der fund på Sjælland. Arten kan være overset.

Endelig er der Opegrapha rufescens, som er almindelig på bark af røn, bøg og el, men den er dog stadig rødlistevurderet NT.

Fakta om rødlistede arter

Rødlistekategorierne

Forsvundet (RE, regionally extinct): En art er forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen).

Kritisk truet (CR, critically endangered): En art henføres til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien CR er opfyldt.

Moderat truet (EN, endangered): En art henføres til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien EN er opfyldt.

Sårbar (VU, vulnerable): En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien VU er opfyldt.

Næsten truet (NT, near threatened): En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU), men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.

Kilde: Aarhus Universitet

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.