Peter vil give naturen mere plads på sin gård ved Kolding

Landmanden Peter vil skabe ny natur på sin gård til gavn for vilde planter og insekter. Alle kan nyde det nye naturområde.

Landmanden Peter vil skabe ny natur på sin gård ved Kolding til gavn for vilde planter og insekter. Alle kan nyde det nye naturområde. Projektet realiseres med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Et nyt naturområde på 25 hektar skabes på tidligere dyrket jord. Naturområdets biodiversitet hjælpes ved at etablere ekstensiv helårsgræsning med vildheste frem for traditionel kreaturafgræsning i årets varme halvdel.

Sekundært formål er at undersøge og formidle projektets effekt og praktiske erfaringer.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Naturområder samles i en 25 hektar samlet hegning, hvor der bliver sat en mindre flok vildheste ud, der skal gå på arealerne hele året rundt.

Arealet ligger omkring ejendommen, og ejer vil følge flokkens udvikling tæt og tilpasse antallet af dyr til arealets udbud af føde.

Kolding Kommune vil følge naturens udvikling i området og dokumentere den.

På Asbølgårds arealer findes blandt andet et artsrigt overdrev med arter som djævelsbid, tormentil og katteskæg. I ådalen omkring er registreret mange arter af sommerfugle som blandt andre okkergul pletvinge, guldhale og dukatsommerfugl samt femplettet -, seksplettet – og grøn køllesværmer. Her er desuden fundet den truede brun bjørnesvirreflue

RESULTATER FOR NATUREN

Ekstensiv helårsgræsning med vildheste kan få positiv effekt på naturværdierne i området.

Desuden forventes det, at der vil opstå en øget strukturel variation på arealerne i forhold til i dag, også til gavn for flere insekter og vilde planter.

Projektet vil give mulighed for at undersøge og dokumentere naturværdiernes udvikling efter overgangen fra traditionel sommerafgræsning med kødkvæg til ekstensiv helårsgræsning med vildheste.

De praktiske erfaringer med holdet af vildheste sammenholdt med resultaterne af naturens udvikling på arealet kan danne basis for tilsvarende mindre projekter landet over, hvor lodsejere har naturinteresse.

I projektområdet indgår et 12 hektar stort, tidligere landbrugsareal, som er lagt om til ny natur i 2019, også med hjælp fra Den Danske Naturfond.

Arealet blev reolpløjet, og indgår nu i Asbølgårds græsningsarealer. Når arealerne hegnes sammen til en samlet hegning, og græsningstrykket fordeles henover hele året, forventes det, at der vil opstå væsentlig flere nichelevesteder for insekterne og dyrelivet generelt på hele projektområdet.

Det nyudlagte naturareal, som primært består af næringsfattig sand- og lerbund, forventes således at udvikle en stor strukturel mikrovariation i form af blomstrende græsland med nedbidt buskopvækst af tjørn og slåen, som vil bidrage til et bedre mikroklima for smådyr.

Den største effekt forventes for de artsrige overdrev, som vil blive mere blomstrende hen over sommeren, hvormed der vil opstå et væsentligt rigere insektliv, fordi der vil være mere føde til de bestøvende insekter på arealet.

PETER VIL GIVE NATUREN JORD

Landmand Peter Hindbo har fået ideen til projektet efter at have hørt om helårsafgræsnings positive betydning for biodiversiteten.

Peter fortæller, at han brænder for at gøre det bedst mulige for naturen, hvor det kan lade sig gøre, og formidler gerne sin viden til besøgende gæster og sociale medier.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.