Overdrev ved Præsteskoven

Flere vilde urter, blomster, insekter og fisk. Flere levesteder til dyr og planter på mere lysåbent overdrev og vådområder. Naturen vender sammen med lysindfaldet og dyrene tilbage på overdrev, vådområder og i vandløb takket være Tversted Pastorat og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, TNVP.

Naturfonden har støttet naturgenopretningen.

FORMÅL

Tversted ådal med Kirkebækken og overdrevet ved Præsteskoven grænser op til et EU-beskyttet Natura-2000-område.

Det har i årtier været natur med dårlig tilgængelighed, men med stort potentiale for en højere biodiversitet og bedre natur.

Særligt hvad angår overdrev og ikke mindst vandmiljøet vil en indsats med kreaturer, heste og maskinel rydning af træ gøre en markant forskel på lysindfald til vandmiljøet og landvegetationen karakteristisk for naturtypen – ikke mindst offentlighedens tilgængelighed.

Foreningen TNVP har en ambition om at skabe en grøn korridor langs Tversted Å til det store naturområde Skagen Odde via Tversted Å og Tryn-Måstrup Mose.

Et underliggende formål var at skabe god økologisk tilstand i Tversted Å med bl.a. en selvreproducerende bestand af ørreder via en massiv indsats i oplandet. Her falder regnen og vandets kredsløb begynder.

Arealet her er blot en lille del af en større naturindsats langs hele Tversted å.

GJORT FOR NATUREN

Rydning af vegetation samt restaurering af bækkens vandmiljø bl.a. ved udlægning af grus og træ.

Otte hektar er hegnet ind, så området kan græsses af kreaturer af racerne Galloway, Dexter og Skotsk Højlandskvæg samt heste af racen konik, der er en meget hårdfør, polsk semi-vildhest.

Der er opsat infotavler, broer over vandet, stier og adgang til folde for at byde besøgende velkommen til naturoplevelser og formidling om foldens dyr, natur, og hvem der står bag initiativet.

RESULTATER FOR NATUREN

Rydningen har skabt mere lysåbne overdrev, vådområder og ikke mindst vandløb.

Afgræsningen fremtidssikrer denne indsats, fordi dyrene fortærer kvas, siv, vandplanter og gnaver i træer. Alt sammen bliver omsat til nogle store bunker af insektmad, lort. Og ikke mindst lysindfald til blomster og urter karakteristisk for et lysåbent areal nær kysten.

Alt sammen skaber grundlag for levesteder til fordel for biodiversiteten på overdrevet og ved vandet.

Aggressive siv, græsser og træer er blevet undertrykt af dyrenes arbejde til fordel for mere nøjsomme lyskrævende arter som arter af lyng, revling, laver og div blomster og urter.

I dag er lignende naturområder i nærheden højt beskyttet af Natura-2000, men dette lille naturbeskyttede areal har samme potentiale, men ikke muligheder for støtte til pleje. Denne opgave har Naturfonden hjulpet TNVP og de lokale med at løfte økonomisk.

Afgræsningen vil i fremtiden fjerne rørskov og siv på land, og i vandet. Det lysåbne og rene vandløb vil sandsynligvis nå miljømålet og opnå DVFI på 5 – God økologisk tilstand.

Det lysåbne overdrev har fået de bedste betingelser for bibeholde en lysåben naturtype. TVNP forventer, overdrevet vil ændre succession og karakter mod et tidligere stadie af mere klithedepræget vegetation, da grå klitdannelse med laver fortsat eksisterer trods successionen mod skov og landbrugsjord – en ægte naturgenopretningshistorie.

Resterne af nøjsomme arter af lave urter og blomster er i fremmarch og insekterne følger med.

Vi forventer, at der vil indvandre mere sjældne arter fra de mange nærtliggende højt klassificerede naturområder.

SØREN OG KUMPANERNE SKABER MERE NATUR - BØRN HJÆLPER TIL

Søren og hans kumpaner i foreningen TNVP står bag, men det er lodsejerne der gør det umulige muligt. TNVP driver projektet med økonomisk støtte fra Den Danske Naturfond og med hjælp fra lokale ildsjæle, lodsejere, skoler mm. Ikke mindst bestyrelsen.

Foreningen ønsker at skabe en helhedsorienteret natur, der både tilgodeser/inddrager biodiversitet på land og i vand, men også lokalsamfundet, lodsejeren og naturnørderne/-entusiasterne.

TNVP er en gentænkt naturforening med udgangspunkt i de velafprøvede lystfiskerforeninger.

Foreningen vil vise vejen for de foreninger, der ønsker at tage et større ansvar for den natur, de alligevel benytter sammen med alle andre lige fra lystfiskere til fuglekiggere, hundeluftere, botanikere, jægere og landmænd m.fl.

Med udgangspunkt i vandløbsoplandet, hvor det meste natur allerede eksisterer skabes de bedste sammenhænge, ledelinjer og biodiversitetsforbedringer. TNVP ser vandløbene som landskabets blodåre.

Vandet falder på landjorden og sammen med vandets veje udgør det et samlet økosystem.

Børn oplever naturen

Samarbejde med folkeskolerne i Sindal Skoledistrikt.

Foreningen har som overordnet mål at få flere børn (og deres familier) mere ud i naturen. Derfor har foreningen fra starten inddraget skolebørnene i naturprojekter, så de har været med til at etablere gydebanker, sætte hegn op, registrere insekter i vandløb mm.

Planen er at ombygge en gård til et undervisningslokale/minilaboratorium/kursuskøkken/gammeldags høloft til eleverne midt ude i naturen. Et gammelt stuehus er blevet lejet i 30 år og bliver allerede flittigt brugt af skolerne, særligt efter corona-nedlukningen, hvor meget af undervisningen skal foregå udendørs.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.