Naturgenopretning af Holmegårdsbækken ved Trend Å – Himmerland

Projektets formål er at genoprette Holmegårdsbækken og føre den tilbage til sit naturlige forløb hele vejen fra sit udspring til den løber sammen med Trend Å.

Naturgenopretning af Holmegårdsbækken ved Trend Å – Himmerland

Formål

Projektets formål er at genoprette Holmegårdsbækken og føre den ud i Trend Å. Dermed vil fisk, insekter, krebsdyr og andre dyr og planter for første gang i ca. 50 år frit kunne svømme mellem Trend Å og Holmegårdsbækken. Sjældne dyrearter, som lever af insekter og fisk, og somud i allerede lever i hovedløbet af Trend Å – odder, isfugl og vandstær – får bedre fødemuligheder.

Indhold

Holmegårdsbækken er et tilløb til Trend Å, som munder ud i Limfjorden i Bjørnsholm Bugt ud for Fur. Bækken har været brugt af Trend Dambrug/Aquapri som vandtilførsel til dambruget siden slutningen af tresserne. Det betyder, at der siden etableringen af dambruget ikke har været passage for fisk og smådyr mellem bækken og Trend Å.

I dag er miljøtilstanden i den øverste, uberørte del af bækken rigtig fin i forhold til smådyrene med en faunaklasse 6, ligesom bækken inden forløbet gennem dambruget også huser et varieret smådyrsliv. Men selvom bækken allerede har god vandkvalitet, er den desværre kraftigt reguleret og behøver en større restaurering. Åen er hårdt reguleret, og der mangler både sving, variation samt sten grus i bunden.

Ved at restaurere strækninger med dårlige fysiske forhold vil bækken i hele dens forløb kunne huse et alsidigt og varieret dyre- og planteliv. For at skabe kontakt mellem Holmegårdsbækken og Trend Å er det også nødvendigt at grave et nyt forløb på 160 meter uden om dambruget, der ligger for enden af Holmegårdsbækken.

En anden og meget vigtig del af projektet består i, at medlemmerne af Trend Aa Lystfiskerforening bidrager med arbejdstimer til udlægning af stenmaterialer, rydning af buskads, dokumentation af projektet samt rådgivning til elever fra Aalestrup Naturefterskole, der også skal hjælpe med at restaurere bækken. HedeDanmark skal stå for gravningen af det nye slyngede forløb, mens biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskeforbund er tilknyttet projektet som rådgiver.

Aktiviteter

I foråret 2017 startede den store del af det frivillige arbejde, hvor der blev ryddet ved bækken. Senere på året gravede HedeDanmark det nye slyngede forløb. Derefter har Ålestrup Naturefterskole udplantet vandranunkler og udlagt skjule sten.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.