Naturforbedringer i Tostrup Bakker

Dette projekt har til formål, at den eksisterende naturpleje sikres og også genoptages på de opgivne arealer, og at arealerne med hegn og faciliteter bliver attraktive at afgræsse på langt sigt.

Naturforbedringer i Tostrup Bakker

Formål

Dette projekt har til formål at sikre den eksisterende naturpleje i Tostrup Bakker og genoptage den på de opgivne arealer, bl.a. ved at arealerne med hegn og faciliteter bliver attraktive at afgræsse på langt sigt.

Indhold

Tostrup Bakker er et artsrigt naturareal i Aalborg Kommune. Tørre heder såvel som både kalkoverdrev og sure overdrev findes i området. Kommunens naturkvalitetskortlægning viser, at natur- og især artstilstanden i Tostrup Bakker er høj og god på mange af arealerne og der er registreret flere sjældne arter. Det er således et af de få områder i kommunen, der ligger i bedste artsklasse.

Guldblomme er karakteristisk for området. En art, der er i tilbagegang i Danmark i takt med at dens levesteder vokser til som følge af driftsophør på bl.a. overdrev. Lyng-star, som er en sjælden art, findes også i området. Orkideen bakke-gøgelilje er ligeledes fundet i Tostrup Bakker – en art der med undtagelse af Nordjylland er sjælden. Orkideen plettet gøgeurt findes også.

Udover planter er der også observeret en del sommerfugle, bl.a violetrandet ildfugl, isblåfugl og markperlemorsommerfugl, som er relativt sjældne. Der er også observeret flere svampe, bl.a. knaldrød og skarlagen-vokshat, som er sjældne.

Områdets høje naturværdier er dog truet af tilgroning med vedplanter og invasive arter. Der er blandt andet rynket rose, sitka-gran og problemarter som gyvel på arealerne. Tilgroningen skyldes bl.a. at naturplejen over årene er reduceret og der er risiko for yderligere reducering, da omkostningerne til afgræsningen ikke står mål med værdien af afgræsningen.

Projektet skal sikre overdrev og heder med deres artsrigdom og sjældne arter gennem rydning og afgræsning. Dette vil ske gennem følgende indsatser:

  • På de arealer, der er tilgroet indenfor hegnslinjerne, foretages en selektiv rydning med fokus på problemarterne. Rydningen vil øge det lysåbne areal og sikre mere plads til de arter, der er karakteristiske for naturtypen.
  • Samlet sikres hegn med mulighed for afgræsning på stort set hele projektområdet, der omfatter 26 ha med involvering af 5 lodsejere og 4 dyreholdere.
  • Der vil blive holdt et fælles møde til dannelse af foreningen, hvor projektets indhold også vil blive drøftet, herunder stiforløb.
  • Lodsejere og dyreholdere sikres hjælp til det formelle med forpagtnings- eller græsningskontrakter, da der ikke er sammenfald mellem ejer og dyreholder.

Derudover opsættes infostandere, der fortæller om naturen og plejen i området. Adgangen etableres med stenter over hegnene og stien markeres diskret i landskabet. Det betyder, at der som noget nyt vil være lovlig adgang til arealet, og de lokale og evt. andre vil kunne få mere indsigt i områdernes naturværdier.

Aktiviteter i 2017

Foreningen for Naturpleje Tostrup Bakker blev nedsat på stiftende generalforsamling d. 15. marts 2017.

Arbejdet med hegningen af 1. delområde blev igangsat d. 10. maj. Hegnet blev synet og godkendt d. 30. maj 2017. Den øvrige hegning er under planlægning.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.