Mere natur til vilde blomster og sjældne insekter i Odder

Små opdelte områder bliver til et stort naturområde med nye og bedre levesteder til sjældne sommerfugle og andre vilde dyr og planter. Alle kan få nye naturoplevelser i området.

Leif Nielsen hjælper naturen på en del af sine arealer. Små opdelte områder bliver til et stort naturområde med nye og bedre levesteder til sjældne sommerfugle og andre vilde dyr og planter. Alle kan få nye naturoplevelser i området. Projektet realiseres med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Formålet med projektet er at øge biodiversiteten på de eksisterende naturarealer samt at omlægge landbrugsjord til natur ved at lade dyr græsse året rundt. Det vil gavne de lysåbne arealer ved at skabe bedre forhold for de lave, varme- og lyskrævende urter og insekter, smådyr og fugle.

Arter som opret kobjælde og hedelærke vil f.eks. få gavn af projektet. Skovgræsningen vil skabe og fastholde skovlysninger, som er vigtige for en række sommerfugle, som f.eks. perlemor-sommerfugle, der i dag er sjældne og udryddelsestruede.

Den øgede biodiversitet i området og de græssende dyr vil øge mulighederne for spændende naturoplevelser og give inspiration til lignende projekter.

Projektområde er meget varieret og rummer både skov, overdrev, eng, mose, vandløb og ca. 2 ha. landbrugsjord. Det ligger inden for Sondrup-Åkjær fredningen, der er Odder Kommunes største landskabsfredning med smukke landskabsformer og store naturværdier.

Projektarealet er på kuperet terræn og med sandet jordbund, og der er et stort potentiale for at udvikle biodiversiteten med den rette naturpleje.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Ny natur skabes ved at binde arealerne sammen og etablere folde med lysåben natur, skov og landbrugsjord.

Med projektet genindføres græsning på lysåbne naturarealer der tidligere blev afgræsset og dermed forhindres tilgroning med træer og buske.

Ved samgræsning af lysåben natur og skov genindføres de naturlige dynamikker, som de vilde dyr og planter i tusindvis af år har været tilpasset.

RESULTATER FOR NATUREN

Med projektet skabes et større og mere sammenhængende naturareal, som kan være levested for sunde bestande af vilde dyr og planter.

Helårsgræsning betyder, at der vil være føde året rundt, til de mange arter, der er tilknyttet kokasser.

Landbrugsjorden, som indgår i projektet, er sandet og kuperet og vil udvikle sig til overdrev, en naturtype, som der ikke er meget af i Odder Kommune.

Resultat vil være en rigere natur, med en større diversitet af blomster, insekter, smådyr og fugle.

Om ti år er der et smukt naturområde på arealet.

Dyreholder har sammen med Odder Kommune fulgt dyrenes færden og arealets bæreevne, og det rette dyretryk er fundet.

Landbrugsjorden har udviklet sig til natur, da arterne fra de beskyttede naturarealer hurtigt har spredt sig hertil. Om sommeren er der et rigt blomsterflor på den lysåbne natur og hertil er der knyttet et rigt liv af insekter, smådyr og fugle. Opret kobjælde er vendt tilbage og vokser flere steder i området.

I skoven er der skabt lysninger, og gode levesteder for de sjældne og udryddelsestruede perlemorsommerfugle. Der er skabt mere dødt ved, og lever en lang række arter, som ikke før fandtes i skoven.

Der er skabt et unikt naturområde med en stor biodiversitet og projektet er til stor glæde for de involverede parter.

Forbipasserende kan læse om projektet på formidlingsskiltene og har via klaplåger mulighed for at gå ind og se effekten af naturplejen på nært hold.

LEIF OG KOMMUNEN SKABER NATUR SAMMEN

Bag projektet står lodsejer Leif Nielsen, Quistorff Nyskov fuglereservat, dyreholder Jes Boesen og Odder Kommune.

Odder Kommune arbejder for at fremme naturpleje inden for fredningen og tog derfor kontakt til lodsejer Leif Nielsen, som ejer hovedparten af projektarealet.

Leif kunne fortælle, at de lysåbne naturarealer tidligere var blevet afgræsset, og han var meget interesseret i at indgå i et naturpleje-projekt og bidrage til at skabe mere biodiversitet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.