Med ild og hænder til kamp for vildere natur i Vestsjælland

Dyre- og plantelivet er blevet fattigere på Skamlebæksletten. Men nu går frivillige natur-ildsjæle til kamp for at hjælpe den vilde natur med ild, håndkraft og ildhu.

Gyvel og græs overtager Skamlebækslettens hede og tørre overdrev. Det gør livet svært for vilde blomster, der lever i det enestående område. Derfor er dyre- og plantelivet blevet fattigere gennem de seneste årtier. Men nu går frivillige naturinteresserede sammen med ejeren og Odsherred Kommune til kamp for at hjælpe slettens natur med ild, motorkraft, håndkraft og ildhu. Projektet realiseres med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Projektet vil standse og vende de seneste års tilbagegang i artsrigdom på Skamlebækslettens 35 ha store tørre overdrev og hede.

Tilbagegangen skyldes kraftig tilgroning og manglende naturpleje. Det vil, hvis der ikke gøres noget hurtigt, betyde, at naturtilstanden bliver meget dårlig, før området kan blive fredet om fem-seks år.

Gyvel og græs fortrænger de arter, der er karakteristiske for hede og overdrev, så både dyre- og plantelivet gradvist er blevet fattigere gennem de seneste årtier. Mange sjældne planter vokser på sletten, og de kan bedst sikres ved at holde områderne åbne for sollyset og jorden næringsfattig.

Der er fundet 38 arter af sommerfugle på sletten, bl.a. fine arter som markperlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl, foranderlig blåfugl og argusblåfugl. Men de er blevet færre, efterhånden som tilgroningen er taget til. Den smukke violetrandet ildfugl er desværre ikke set på sletten i de seneste tre år.

Tabet af arter og forringelsen af et værdifuldt områdes naturtilstand er sørgeligt, både nationalt og lokalt. Der er ikke meget tørt overdrev og hede i god naturtilstand tilbage på Sjælland. Odsherreds natur er under pres, og i landets største sommerhuskommune er naturen det vigtigste at kunne opleve.

Der er rejst fredningssag for Skamlebækslettens de værdifulde hede- og overdrevsarealer, der har Natura 2000 status. Men på grund af tilgroningen er området bedømt til kun at være i moderat naturtilstand.

Fredningen kan sikre en god forvaltning, men indtil da skal der gives kunstigt åndedræt til naturen på sletten.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Projektets naturgenopretning vil bestå af forsigtig gyveloptrækning med specialmaskine på i alt 7,5 hektar.

Hvor det ikke er muligt at køre med maskine, vil frivillige fra Skamlebæk Naturlaug trække gyvel op ved håndkraft med gyvelsnapper.

Desuden vil lyngen få bedre vilkår ved at lave en kontrolleret afbrænding af gammel lyng på 2-5 pletter på ca. 0,5 hektar, hvor græs og revling skygger for lyngen.

Biologer fra Odsherred Kommune går det igennem efter ca. to år, hvor rydningen gentages, hvis det er nødvendigt. På den måde forsøges det at standse og vende forringelsen af naturtilstanden, til naturplejen kan lægges i faste rammer efter fredningen.

Som en vigtig del af projektet planlægges aktiviteter, der vil inddrage slettens brugere i naturplejen, og give dem mulighed for aktivt at gøre noget for slettens flora og fauna, så børn såvel som voksne kan lære noget om de arter, man ser.

En gruppe af frivillige fra Skamlebæk Naturlaug vil dygtiggøre sig med henblik på at guide andre og at hjælpe med at holde øje med og fotodokumentere forandringerne i flora og fauna på de ryddede områder.

De frivillige vil holde øje med forekomsten af dyr og planter, så de får lyst og viden til at bevare og fremme naturen, måske også hjemme på egne grunde.

Erfaringerne med plejemetoderne bliver opsamlet og udbredt, og brugt i de senere plejeplaner for sletten og bakkerne, som kommunen skal lave, når en fredning er en realitet.

RESULTATER FOR NATUREN

På kortere sigt vil en rydning forhindre, at naturtilstanden forringes yderligere, og de truede arter forsvinder, mens en fredningssag er i gang.

På længere sigt skal mangfoldigheden og mængden af dyr og planter på sletten øges, og de forsvundne arter kan forhåbentligt vende tilbage.

Naturværdierne i området bliver sikret på længere sigt, og overdrevet og heden bliver genskabt. Det vil bidrage til Natura 2000-planernes målsætning om store sammenhængende overdrevsområder fra de bagved liggende bakker til havet.

Vision: Om ti år er landskabet gendannet som en mosaik af hede og tørt overdrev og plejes kontinuerligt, så det kan bevares sådan. Sletten hænger naturmæssigt sammen med det bagvedliggende bakkelandskab. Måske ser man til stor glæde violetrandet ildfugl igen, og de øvrige sommerfugle flyver i stort antal.

Planter som vellugtende skabiose og nikkende kobjælde har bredt sig sammen med alle de andre fine arter, der trives på sletten. De besøgende har lært at sætte pris på slettens natur og at kende arterne og passe på dem. Naboer er med til at bevare dem og har omlagt deres grunde i nærheden til naturgrunde.

Praktisk viden om effekten af plejemetoderne er brugt, når den kommende naturpleje skal tilrettelægges.

FRIVILLIGE KNOKLER FOR NATUREN

Projektet er skabt i et tæt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, frivillige fra Skamlebæk Naturlaug, der repræsenterer over 300 mennesker, som færdes på sletten. Odsherred Kommunes Naturteam lægger arbejdstimer til.  Ejendomsselskabet, der ejer jorden (ATPFA III P/S), er også med i projektet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.