Laks og odder får 1,3 km nye levesteder i Hornelund Bæk ved Varde

Flere fisk i Hornelund Bæk i Varde Å-systemet. Det er formålet med projektet, som vil genskabe 1,3 km bæk, som den løb naturligt for 150 år siden, før den blev ødelagt.

Flere fisk i Hornelund Bæk i Varde Å-systemet. Det er formålet med projektet, som vil genskabe 1,3 km bæk, som den løb naturligt for 150 år siden, før den blev ødelagt. Det private projekt støttes af Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Hornelund Bæk er igennem de sidste 150 år blevet rettet ud og gravet op. Projektet vil genskabe 1,3 km bæk ved at lægge bækken tilbage i dens oprindelige slyngninger, så bækken kommer tilbage i dens naturlige leje, som den så ud for 150 år siden.

Hornelund Bæk er et sidetilløb til Linding å, som løber ud i Varde Å. Gennem de sidste 10 år er den rødlistede laks vendt tilbage til Varde Å-systemet, og det er afgørende at genskabe gyde- og opvækstområderne i de små vandløb for at få en naturligt gydende og bæredygtig bestand. Det vil skabe bedre forhold for andre fiskearter, specielt stalling, som er under hårdt pres i Varde Å-systemet.

Hvis ikke der bliver gjort noget for Hornelund Bæk, vil den biologiske mangfoldighed langs bækkens eng forringes. Ynglen fra de laksefisk, der hvert år går op i bækken for at gyde, har meget ringe chancer for at overleve i en bæk uden naturlige skjulesteder og føde.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Bunden hæves ved at udlægge gydebanker og skjulesten, som vil skabe forskellige fysiske forhold til gavn for fisk og vandinsekter.

RESULTATER FOR NATUREN

Projektet kan være med til at skabe en bedre fysisk og mere mangfoldig vandløbsnatur, som samtidig forbedrer gyde- og opvækst forhold for laks, ørred og stalling, samt bæklampret og flodlampret.

Bundhævning vil øge fugtigheden i engarealer tæt ved åen og medføre periodiske vinteroversvømmelse af engen, der vil være til gavn for botanikken på engene, samt forbedre leveforholdene for den sjældne birkemus, som findes ved Varde å.

Allerede inden for de første par år vil lakse- og havørredyngel forhåbentlig overleve i langt højere grad. Laksefiskene i bækken kan med tiden blive selvproducerende, så der ikke længere er brug for udsætninger af lakse- og havørredyngel.

Det vil give et øget fødegrundlag for odder, isfugl og fiskehejre, som forhåbentligt vil blive et almindeligt syn ved bækken.

Det er håbet, at der om 10 år ikke kun er laksefisk i bækken, men også bæk- og flodlampret, elritser og skaller, samt et meget rigere dyre-, plante- og insektliv langs bækken.

Bækken kan blive et udflugtsmål i vintermånederne, hvor man kan komme og se store laks og havørreder på gydevandring og se hannerne kæmpe om hunnerne og de bedste gydepladser.

DE HJÆLPER NATUREN

Varde Sportsfiskerforening, en gruppe naturinteresserede lodsejere og Varde kommune.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.