Klaus og Annebeth hjælper sjældne dyr og planter i tilgroet mose på Sydsjælland

Seks lodsejere er gået sammen med Klaus og Annebeth om at hjælpe naturen i moseområdet Ulstrup Kær ved Glumsø på Sydsjælland.

Sjældne planter og insekters levesteder er ved at forsvinde. Men nu er seks lodsejere gået sammen med Klaus og Annebeth om at hjælpe naturen på deres del af moseområdet Ulstrup Kær ved Glumsø på Sydsjælland. Projektet er støttet af Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Moseområdet Ulstrup Kær ved Glumsø på Sydsjælland er ved at gro til med pilekrat. Derfor forsvinder levesteder for de sjældne plante- og insektarter, som er afhængige af lysåben natur uden skyggende træer. Dele af mosen holdes i dag lysåben, men andre dele er domineret af tæt pilekrat, stort set uden planter i bunden.

Projektet skal bevare og genskabe levesteder for sjældne arter i Ulstrup Kær.

Ulstrup Kær er med sine i alt ca. 50 ha et stort naturområde, der allerede i dag rummer betydelige naturværdier.

Her har tidligere vokset planter som eng-ensian og sump-hullæbe, og der vokser fortsat en række sjældne planter som slangetunge, tandbælg og orkideen kødfarvet gøgeurt.

Ulstrup Kær rummer den sjældne naturtype ekstremrigkær og er af Næstved Kommune registreret som en lokalitet med høj artsdiversitet på grund af tidligere forekomst af engperlemorsommerfugl, eng-ensian, kødfarvet gøgeurt, skov-hullæbe og sump-hullæbe.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Projektet skal stoppe tilgroningen ved at sørge for græsning i området.

Der opsættes kreaturhegn omkring projektområdet på 27 hektar af Ulstrup Kær til de kreaturer, som sættes ud. Dyrene kan åbne pilekrattet og græsse tagrør og andre hurtigtvoksende og konkurrencestærke planter ned. I stedet skabes flere lysåbne områder, så levestederne for de sjældne arter i området forbedres.

Projektet følger og regulerer løbende græsningen, da det er vigtigt, at græsningen ikke er for kraftig af hensyn til insekterne i mosen.

Projektet skal ikke genskabe en lysåben mose som i midten af sidste århundrede, men en mosaik af tilgroede og lysåbne områder.

Derved sikres der mange forskellige levesteder for de sjældne arter, som lever i mosen. Derudover kommer nogle af de sjældne arter som engperlemorssommerfugl og eng-ensian tilbage. De er ellers ikke set de sidste mange år.

RESULTATER FOR NATUREN

Genskabelse og forbedring af levesteder for sjældne og lokalt truede arter af planter og insekter. En variation af lysåbne og mere tilgroede områder som giver levested til mange forskellige arter.

Om ti år kan området være en mosaik af lysåbne eng- og moseområder samt pilekrat med veludviklet mosetyper ekstremrigkær i dele af området. Arter som eng-ensian og engperlemorsommerfugl er forhåbentlig genfundet i området og lever i stabile bestande.

KLAUS OG ANNEBETH HJÆLPER TILGROET MOSE

Projektledere er Klaus og Annebeth, som ejer en lille del af projektområdet, og begge arbejder professionelt med natur.

Ideen er opstået i samtale med en af de andre lodsejere, som fortalte om dengang, han kom til området i begyndelsen af 1970’erne, hvor mosen var lysåben.

Seks lokale lodsejere ejer projektområdet på 27 hektar af Ulstrup Kær. De støtter alle projektet og ønsker at forbedre naturværdien i mosen.

”Det er fantastisk at kunne gøre noget for naturen i vores eget nærområde. Vores projekt er betinget af velvilje fra flere lodsejere ud over os selv, som ejer større eller mindre dele af Ulstrup Kær. Vi stiller alle arealet til rådighed for græsning og har fundet en god dyreholder. Men uden penge fra Den Danske Naturfond ville projektet ikke blive til noget. Vi er meget spændte på at se, hvilken forskel projektet vil gøre for naturen, både på kort og lidt længere sigt. Vi vil sikre, at naturværdier og levesteder bevares og forbedres i en del af mosen til glæde for både de nuværende lodsejere, arterne og fremtidige generationer,” siger Klaus og Annebeth.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.