Holme Å

Odder, laks, havørred, snæbel og flodperlemusling er nogle af de arter, som har fået nye levesteder, efter Holme Å igen er blevet til et naturligt slynget vandløb.

Holme Å var i mange år en trist, udtørret skygge af sig selv frem for den rislende å med masser af vand, den var for 100 år siden. Men i 2021 er den vendt tilbage som et herligt levested for fisk som ørred og den truede snæbel.

SÆRLIG NATUR

Den meget sjældne flodperlemusling lever stadig et par steder i Varde Å-systemet. Vi håber, at den vender tilbage til Holme Å, nu den igen er blevet til en naturlig å.

Muslingen blev fredet i 1931 efter voldsomt fiskeri for at finde perler i den. Den graver sig ned i bunden af åen, hvor den filtrerer plankton fra vandet. Flodperlemuslinger kan blive op til 140 år gamle og kan først formere sig som 30-årig. De er fredet i Danmark og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel.

Flere sjældne planter

På arealerne i ådalen findes de sjældne naturtyper overgangsfattigkær og overgangsrigkær, som er levested for mange arter.

Her vokser planter som majgøgeurt, engblomme, bukkeblad, næb-star, knold-star, kærsvovlrod, kær-snerre, mose-krybstjerne og almindelig filtmos.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Vandet i åen risler stille mellem grønne skrænter, mens laks og ørred duver let fra side til side mod strømmen i det klare vand, der snor sig gennem landskabet. En fem meter bred å, hvor der før var mindre end en meter og nærmest ingen vand.

Naturparadiset er blomstret op igen, efter Varde Kommune støttet af Naturfonden, Aage V. Jensen Naturfond og Norlys har givet Holme Å livet tilbage i 2021.

Vi har ledt vandet fra en ensrettet betonkanal tilbage til Holme Å, som nu igen risler og snor sig som det naturligt slyngede vandløb, det var engang.

Flere levesteder til fisk

Det giver nu nye levesteder for den sjældne flodperlemusling, laks, ørred, lampret og den truede snæbel.

Vi har skabt nye gydepladser til laksens æg. Her kan de små fiskelarver også vokse til, før de er store nok til at forlade åen og rejse ud i havet for at vokse sig store.

Genskabelsen af Holme Å’s oprindelige løb skaber også sammenhæng mellem de genoprettede dele af Varde Å og den øvre, uregulerede del af Holme Å.

Derfor kan fisk igen passere over hele Holme Å’s 40 kilometer lange forløb.

På den måde får laks og andre vandrefisk nye gyde- og opvækstområder.

Flere enge med orkidéer

Arbejdet genopretter og plejer også engene og de naturrige overgangsfattigkær og overgangsrigkær i ådalen.

Det giver flere levesteder til plantearter som bukkeblad, næb-star, knold-star, kærsvovlrod, kær-snerre, mose-krybstjerne og almindelig filtmos samt majgøgeurt og engblomme.

DET GØR VI FOR NATUREN

Det er et stort arbejde at genskabe natur. Først og fremmest har man fjernet en masse jord, da man udgravede det gamle å-løb i sit oprindelige leje.

Til sidst ledte vi hele vandmængden fra den kunstige og lige beton-å uden det store liv og ud i det oprindelige å-løb i Holme Å.

Holme Å har på den måde nu igen fået lov til af fungere som et naturligt slynget vandløb. Vandstanden vil variere med årstiderne, og åen vil ikke længere være dæmpet af mangel på vand som tidligere.

Vandet, der er vendt tilbage til det oprindelige forløb af Holme Å, forbedre de fysiske forhold i åen og dermed også naturværdien markant.

NATURPARADIS BLEV TØMT FOR VAND

Holme Å er over 40 kilometer lang og en del af Varde Å systemet.

Indtil 2021  ledtes størstedelen af vandet fra Holme Å over i en kunstig, gravet kanal på de nederste 12 kilometer før udløbet i Varde Å fra Hostrup Stemmeværk.

Kanalen var i funktion siden 1925 og førte vandet fra Holme Å til den opstemmede Karlsgårde Sø, hvor man tidligere har udnyttet det til elproduktion i Karlsgårde vandkraftværk.

I den nederste del af Holme Å har der siden etableringen af kanalen kun løbet en lille del af den oprindelige vandmængde.

Derfor var Holme Å på strækningen reduceret fra et naturligt fungerende vandløb med en bredde på cirka fem meter til en lille, langsomt flydende å mindre end én meter bred.

Der var næsten ingen variation i form af bugtninger, strømrender og huller, og å-løbet er påvirket af okker.

Især fisk havde dårlige forhold.

BETYDNING FOR HELE VARDE Å SYSTEMET

Holme Å er en del af Varde Å systemet, hvor der gennem mange år er investeret i at forbedre forholdene for fiskearter som snæbel og laks samt åsystemets øvrige flora og fauna.

Opstrøms det nu tidligere stemmeværk og kanalen var Holme Å stort set ureguleret på det meste af sit forløb, og vandkvaliteten i åen generelt god.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.