Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Hjælpeprojekt med skabelse af nye levesteder i Sønderborg Kommune med særlig fokus på paddearterne løvfrø, løgfrø og strandtudse, hvor de tidligere har haft større udbredelse.

Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Med udgangspunkt i en tidligere rig forekomst af paddearter i to delområder i den nuværende Sønderborg Kommune, nemlig Nordals og Broagerland med Smøl-området nord for Broager by, iværksættes et hjælpeprojekt med skabelse af nye levesteder med særlig fokus på ”bilag IV-arterne” løvfrø, løgfrø og strandtudse.

Hjælper man disse arter, vil en lang række af andre padder, vandhulsdyr som insekter, vandplanter og vandfugle også få gavn af projektet. En vigtig brik er også indhegning og afgræsning af strategisk beliggende engarealer, der vil udgøre vigtige trædestene for padderne, foruden at de afgræssede enge atter vil kunne være levested for mange af vore truede engplanter og hertil knyttede insekter, fugle o.a. organismer.

På baggrund af en tidligere udført kortlægning af flere af disse arter, er der udpeget potentielt egnede projektområder, hvor der kan gøres en konkret indsats.

Det forventes at projektet vil bidrage til en større bestand af strandtudse, men stadig med en begrænset geografisk udbredelse i kommunen. Det samme gælder løgfrø. For arter med større spredningspotentiale som løvfrø, grøn frø og andre arter forventes en større bestand samt en væsentlig større udbredelse, dvs. en spredning fra eksisterende bestande til de nye lokaliteter, som projektet vil skabe.

Aktiviteter

Juni 2017

Der er lavet aftaler med lodsejere om 20 vandhuller/småsøer, 6 oprensninger af eksisterende vandhuller og 14 ny-anlæg på følgende lokaliteter: Vemmingbund, Iller Strand, Busholm, Kragesand og Skeldebro.

Indhegning af ca. 30 ha enge til afgræsning ved Vemmingbund/Smøl Mose. 10 lodsejere er involveret her. Men kvæget er kun fordelt på to besætninger. Desuden er der indhegnet 2,3 ha strandeng til afgræsning ved Vigsmosen, Skelde Vig samt udvidet en eksisterende græsningsfold med 0,6 ha.

I det andet del-projektområde, Nordals, er der foreløbig lavet aftaler med to lodsejere om i alt 4 vandhuller.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.