Gods genopliver naturen ved Præstø Fjord

Godsejer forvandler kæmpe område ved Præstø Fjord til god natur, hvor vilde planter og insekter kan stortrives i vildere skov, eng, hede, overdrev og i klitter. Alle kan opleve naturen.

Godsejer og sommerfugle-eksperter forvandler kæmpe område ved Præstø Fjord til god natur, hvor vilde planter og insekter kan stortrives i vildere skov, eng, hede, overdrev og i klitter. Alle kan opleve naturen. Det private projekt støttes af Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Naturprojektet er starten på en langsigtet indsats for at genskabe naturværdier på Strandegård Gods til glæde for truede og sårbare arter, biodiversitet, landskaber og de mange besøgende.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Øst-Danmarks natur, biodiversitet, dagsommerfugle, vilde bier, padder og fugle tilknyttet overdrev, klitter og heder har igennem mange, mange år været under stadigt stigende pres.

Desværre blev størstedelen af det meget store græsningslandskab på halvøen Feddet syd for Faxe opdyrket og tilplantet op igennem 1800- og 1900-tallet.

Men nu starter processen med at genskabe naturen i et projektområde på ca. 550 ha ejet af Strandegård Gods. Området sigter på at fremme en stor del af vores sjældne og udryddelsestruede flora og fauna, som netop var tilknyttet 1700-tallets store, afgræssede, østdanske skov-overdrev og overdrevslandskaber.

Projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter som sommerfuglene foranderlig blåfugl, isblåfugl, dukatsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl og køllesværmere, samt for sårbar flora som dueskabiose, blåtoppet kohvede, liden tusindgylden og soløje alant.

Naturprojektet vil genskabe et meget stort græsningslandskab. Græsningen sikrer gode livsbetingelser for sjældne planter, truede dagsommerfugle, fugle, padde og krybdyr. Et større skovområde medtages i hegningen, samtidig med at knap 140 ha agerland inddrages i den nye hegning og gives tilbage til naturen.

På sigt er planen, at de tidligere dyrkningsarealer skal udvikle sig i retning af den sårbare naturtype, blomsterrigt, surt overdrev.

RESULTATER FOR NATUREN

6 padde-ynglesøer oprenses

3 nye padde-søer på i alt ca. 3.000 m2 etableres

20 ha landbrugsjord tilsås med overdrevsfrø fra lokale frøpuljer med henblik på at skabe nektar og foderplanter for insekter. Disse 20 ha blomsterrige sletter vil siden blive brugt som ”donor-sites” for de øvrige omlægningsarealer.

2 hegninger på ca. 550 ha etableres

5 færiste etableres for at sikre praktisk adgang

10 publikumslåger sættes op for at sikre besøgende let adgang til folde og natur

3 informationstavler sættes op

1 ha klitnatur med kalksand ryddes for den invasive art rynket rose

Naturen på og ved Feddet er unik, da området indeholder et af Sjællands allerstørste hedeområder, store strandenge, klitter og overdrev. Det store biotoprige område vil på sigt kunne udvikle sigt til en meget vigtig kernelokalitet for de truede østdanske dagsommerfugle og vilde bier, samt den generelle biodiversitet, samtidig med at størrelsen af projektområdet også skaber en oplevelsesmæssig dynamik, som vil være en vigtig faktor for områdets mange besøgende.

Projektet er det første i en række projekter som Strandegård håber at kunne gennemføre frem mod 2030. Dels ønsker Strandegård at genskabe naturlig hydrologi i Sivet med henblik på at medvirke til at sikre gode gydeforhold for de udryddelsestruede brakvandsgedder og dels at få genetableret ekstensiv skovgræsning af Strandegård Dyrehave med henblik på at sikre gode forhold for Dyrehavens ældgamle ege- og bøgetræer og den tilknyttede biodiversitet.

Endeligt ønsker Strandegård også at medvirke i internationale, langsigtede projekter med sigte på at genskabe sommerfugle-, insekt- og paddefaunaen.

Samlet set forventes det, at der i 2030 er genetableret et meget stort, oplevelsesrigt, østdansk naturområde, som plejes med naturnær græsning, og hvor de besøgende kan opleve fortidens blomsterrige landskab og dets tilknyttede vilde bier, dagsommerfugle, et meget rigt fugleliv og masser af padder og krybdyr.

IVAN OMLÆGGER DYRKET JORD TIL NATUR

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem godsejer Ivan Reedtz-Thott og Butterfly Conservation Denmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.