Fra dyrket jord til 900 hektar vild natur på Kattrup Gods på Sjælland

Iben og Peter skaber et kæmpe naturparadis i stedet for at dyrke jorden. 900 hektar fyldt med store naturoplevelser for alle er nu på vej på Sjælland.

Iben og Peter ejer Kattrup Gods mellem Store Åmose og Lille Åmose på Sjælland. Men hvorfor ikke skabe et kæmpe naturparadis i stedet for at dyrke jorden? Det vil Iben og Peter nu. Derfor er 900 hektar fyldt med store naturoplevelser for alle nu på vej på Sjælland. Naturfonden forventer at bidrage til det store projekt og støtte den del, som skal bringe vandet tilbage i landskabet.

FORMÅL

Kattrup Gods skal blive til Kattrup Vildnis.  Visionen er at skabe et vildt naturreservat med stor biologisk mangfoldighed i en natur, der passer sig selv.

En vigtig del af det store projekt er at genskabe den naturlige hydrologi i landskabet. Det vil genskabe tidligere vådområder og være med til at sikre en naturlig variation og dynamik i hele området.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Det samlede projekt vil skabe et stort sammenhængende område med en mangfoldig natur og utallige levesteder for planter, dyr og svampe samt med store oplevelsesmuligheder for alle naturinteresserede.

Skov- og landbrugsdriften udfases og de tidligere marker skal udvikle sig mod lysåben natur, mens skovområderne skal være urørte. Projektet forventer at etablere et stort samlet yderhegn på knap 900 ha. Inden for hegnet skal der udsættes store græssere.

Den del, som Den Danske Naturfond forventer at støtte, vil fokusere på at genoprette de naturlige vandforhold. Det skal ske ved at afbryde de tidligere dyrkningsarealers afvandingssystemer, genskabe søer og moser og genåbne vandløb. Mulighederne for at genoprette den naturlige hydrologi mangler endnu at blive analyseret.

Derfor er indholdet i den del af projektet og omfanget af Den Danske Naturfonds støtte endnu ikke endeligt fastlagt.

RESULTATER FOR NATUREN

Gennemførelsen af det samlede projekt vil indebære, at naturen i et stort sammenhængende område får lov til at udvikle sig på egne præmisser. Der vil blive skabt nye og bedre levesteder til mange arter dyr, planter og svampe.

På markarealerne vil de skarpe skel mellem skov og åbent land langsomt udviskes, efterhånden som naturlige overgangszoner opstår.

I skovene vil der komme flere gamle træer, mere dødt ved og talrige skovlysninger. Samtidig vil spredte vådområder dukke op her og der i hele landskabet.

I hele området vil de helårsgræssende dyr skabe og fastholde områdets strukturelle diversitet, ligesom deres gødning i sig selv vil give nye levesteder for visse arter.

IBEN OG PETER SKABER KÆMPE NATUROMRÅDE

Iben Marie Bojsen Møller og Peter Anders Møller ejer Kattrup Gods, har fået idéen og fører den ud i livet.

I generationer har familien dyrket jorden efter konventionelle mark- og skovdriftsprincipper. Hver generation har sat sit præg på godset med respekt for stedets historie og særpræg.

Som den nye generation har Iben og Anders stillet sig selv spørgsmålet: Hvad kan vi bidrage med? Svaret er Kattrup Vildnis.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.