Brit og Laus skaber nye levesteder til truede og sjældne insekter

Brit og Laus elsker sommerfugle og vil gerne hjælpe nogle af de arter, der er ved at forsvinde fra Danmark. De har købt et område i Elkær Mose ved Hjørring for at gøre naturen endnu vildere.

Brit og Laus elsker sommerfugle og vil gerne hjælpe nogle af de arter, der er ved at forsvinde fra Danmark. Derfor har de købt et område i Elkær Mose ved Hjørring. Her vil de gøre naturen endnu vildere til gavn for mange arter sammen med andre natur-ildsjæle. Deres projekt realiseres med støtte fra Den Danske Naturfond.

FORMÅL

Målet er at skabe levesteder til den truede sommerfugl hedepletvinge, smalrandet humlebisværmer og andre truede eller sjældne insekter på deres 8 ha naturgrund i Elkær Mose. Arealet har tidligere været dyrket, men har ligget som natur i de sidste 30 år.

Naturområdet er særligt, fordi der er utroligt mange blomster i løbet af sommeren. Derfor bliver det besøgt af sommerfugle, svirrefluer og vilde bier fra de omkringliggende heder og moser, som ikke har helt så mange blomster.

Hedepletvinge og flere af de andre sommerfugle i området er på Den danske Rødliste som truede eller sårbare og er dermed i fare for at uddø i Danmark. Sommerfuglene er en af de artsgrupper, der er gået mest tilbage, fordi der mangler levesteder med mange forskellige planter, der kan bruges både af larverne og af de voksne sommerfugle. Hvis ikke flere sommerfuglearter skal uddø i Danmark, er det vigtigt, at der bliver lavet store varierede naturområder med den rigtige drift. Det er der rige muligheder for i området.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Laus og Brit vil skabe mere variation i området og lave målrettet naturpleje med fokus på planten djævelsbid, som larven af hedepletvinge og smalrandet humlebisværmer lever af. De vil genskabe fugtige lavninger, tørre bakker og områder med bart sand i den tilgroede del af overdrevet, der tidligere var mark. De vil udlægge kampesten og skabe små skråninger i den fine del af overdrevet.

Om 10 år er området forhåbentlig mere åbent med endnu flere vilde blomster. Der vil også være mere variation med grupper af hvidtjørn, eg og skovfyr, blottet sand, kampesten og fugtige lavninger. Forhåbentlig lever larver fra både hedepletvinge og smalrandet humlebisværmer på de djævelsbid, der gror i området i stort antal.

RESULTATER FOR NATUREN

Laus og Brit forventerat projektet øger bestanden af djævelsbid i området, og at der inden for få år vil være ynglende hedepletvinge og smalrandet humlebisværmer. Derudover forventer de større bestand af flere andre rødlistede sommerfuglearter. Områderne med bart sand vil skabe levesteder for arter af bl.a. jordbier og gravehvepse, ligesom det vil skabe ynglesteder til det sjældne markfirben.

KØBTE JORD FOR AT HJÆLPE SOMMERFUGLE

Brit og Laus Gro-Nielsen fra Hjørring købte arealet i 2020 med det ene formål at skabe mere natur og nyde oplevelserne med naturen i området. Sammen med andre naturinteresserede har de lavet en lille gruppe, der laver naturpleje og undersøger, hvilke arter der lever i området. Ideerne til naturtiltagene er kommet fra denne gruppe.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.