Beskyttelse af overdrev og hede ved Tyvdalhøj

Projektet er at sikre plads og bedre forvaltning af eksisterende sårbar natur ved Tyvdal Høj med sjældne arter som f.eks. afbidt høgeskæg.

Beskyttelse af overdrev og hede ved Tyvdalhøj

Formål

Formålet med projektet er at sikre plads og bedre forvaltning af eksisterende sårbar natur med sjældne arter som f.eks. afbidt høgeskæg. Der skabes også mulighed for udvidelse af naturtyperne kalkoverdrev og hede til gavn for dertilhørende arter og biodiversitet. Projektet skal også afprøve nye metoder i forhold til problemarter, hensyn til brugere og formidling af små privatejede naturperler udenfor Natura 2000-områderne. Det forventes, at projektet kan fungere som inspiration til de øvrige spejderkorps som ejer jord i området.

Indhold

Området består af kalkoverdrev, hede og naturligt tilgroede arealer på grænsen af Natura 2000-området Rold Skov, Lindenborg Ådal. I forbindelse med Aalborg Kommunes naturkvalitetskortlægning er der registreret værdifulde arter (artsindeks 2), men ringe strukturelle forhold (strukturindeks 4), såsom tilgroning med problemarter. Området er bl.a. under tilgroning med invasive arter som glansbladet hæg, rynket rose og sildig gyldenris.

I et forsøg på at skabe bedre forhold for den lysåbne natur har de lokale spejdere har ryddet ca. 9 hektar for uønsket opvækst. Men uden supplerende plejetiltag vil arealerne hurtigt vokse til igen og de sidste rester af overdrev med afbidt høgeskæg vil forsvinde. Derfor ønsker spejderne forsøgsvis at afgræsse arealet med geder, fordi geder vurderes at være et effektivt virkemiddel imod tilgroningen. På længere sigt forventes arealet plejet ved samgræsning af geder og kreaturer.

Da projektarealet ligger uden for Natura 2000-afgrænsningen kan projektet ikke få tilskud fra landdistriktsmidlerne til forberedende investeringer i hegn mm. Men da dele af projektarealet har en naturværdi på 9, vil det være muligt at søge græsningstilskud og dermed sikre pleje på længere sigt. Projektet vil dog ikke blive gennemført uden ekstern finansiering til hegn.

Den Danske Naturfond har støttet projektet med 376.000 kr. (inkl. moms) til etablering af hegn, genrydning, drikkevand, klaplåger, færiste og geder. Afgræsning med geder forventes at sikre et lille men meget vigtigt kalkoverdrev med afbidt høgeskæg, som ikke kan opnå tilskud til naturpleje fordi det ligger uden for Natura 2000-område. Projektet forventes at stoppe tilgroningen af sårbar natur og samtidig være en vigtig læringsproces i forhold til brug af geder og samgræsning på mindre naturperler, herunder geders effekt på forskellige problemarter. I forbindelse med opstart af græsning vil Aalborg Kommune øge overvågningen af projektarealet.

Aktuelle aktiviteter

December 2017

Gederne er taget hjem og forventes at blive genudsat på området i april/maj. De er blevet taget hjem af flere forskellige årsager:
· De har næsten spist op
· Gederne skal bukkes (det vil sige parres med en buk). Dyreholder vil gerne følge processen og han vil helst ikke have en ukendt buk ud på et publikumsareal
· Hvis der kommer sne kan færistene blive en udfordring

Når gederne er drægtige kommer de sandsynligvis på arbejde i et gyvelprojekt i et par måneder, inden de vender tilbage til Tyvdalhøj.

Oktober og november 2017

Området er nu hegnet og gederne sat ud.

Der er etableret én stor indhegning, hvor huse og parkeringsplads er hegnet fra. På den måde har dyrene fri bevægelighed over hele arealet. Området med afbidt høgeskæg værnes i starten imod bidskader med et par mindre metalrammer, som gør det muligt for dyrene at æde stor opvækst, men samtidig forhindrer, at dyrene æder planterne. Rammerne er forhåbentlig en midlertidig løsning og forhåbentlig medfører projektet lidt frøspredning. Rammerne finansieres af Aalborg Kommune som også ønsker at undersøge anvendeligheden i forbindelse med afgræsning af hede med lyng-vikke (som måske reagerer negativt på græsning).

Indtil videre klarer gederne det rigtig godt med at æde både glansbladet hæg og rynket rose, som begge er invasive arter. Gederne klatrer ligefrem for at for fat i de sprøde glansbladet hæg. De nipper også lidt til sildig gyldenris, men ikke med helt samme iver.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.