20 gode vandhuller til sjældne frøer i Vestsjælland

Beboere omkring Unnerød i Vestsjælland vil hjælpe padder som spidssnudet frø og stor vandsalamander ved at give dyrene nye levesteder.

Beboere omkring Unnerød går nu aktivt ind i kampen for at bedre forholdene for padder som spidssnudet frø og stor vandsalamander. Beboerne sørger for at forbedre tilstanden i de eksisterende vandhuller, som skal give nye levesteder til padder og til mange andre arter som vandnymfer, guldsmede og andre insekter, der lever i vand. Projektet realiseres med støtte fra Naturfonden.

FORMÅL

Projektets mål er at forbedre levevilkårene for padder og andre dyr og planter i en gruppe vandhuller, som er groet voldsomt til på grund af manglende pleje.

Det er vigtigt at gennemføre projektet for at få en bedre biodiversitet i vandhullerne, så området kan blive beriget med de planter og dyr, der hører til de velfungerende vandhuller – ikke mindst padder.

Projektet har også betydning som demonstrationsprojekt, der kan vise, hvad den rette pleje af vandhullerne kan betyde for dyr og planter.

Tilgroning af vandhuller har ført til, at der ikke kommer sollys ned til vandet, ligesom det betyder at der falder mange blade i vandhullerne. De bliver derfor tilført næringsstoffer og gror til med tagrør og andemad.

Ved nogle af vandhullerne gødes og sprøjtes jorden også tæt på vandhullerne, og det giver yderligere uønskede belastninger med næringsstoffer og måske med pesticider.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Projektet genopretter op mod 20 eksisterende vandhuller, etablerer et netværk af vandhulsejere, afholder et kursus i vandhulspleje og hjælper med at søge kommunen om dispensationer.

Uønskede bevoksninger fjernes eller reduceres, så der kan komme lys og luft til vandhullerne.

Nogle steder graves bundslam fra vandhullerne, og måske reguleres vandstanden lidt.

RESULTATER FOR NATUREN

Forhåbentlig finder padder, guldsmede og andre dyr igen vej til vandhullerne. Der er brune frøer og vandsalamandere i området, men kun i enkelte vandhuller.

Forhåbentlig lykkes det at gøre vandhullerne så sunde, at der også kan komme varieret bevoksning langs bredderne.

Visionen er, at om ti år fremstår de fleste af vandhullerne i området med åbent vand, også i sommerperioden, og der er mindre bevoksning i den zone, som vandhulsejerne friholder for dyrkning.

I nogle af vandhullerne er der rig forekomst af padder bl.a. spidssnudet frø og stor vandsalamander. Derudover forventer vi en rig forekomst af vandnymfer og guldsmede samt andre vandlevende insekter.

BEBOERE TIL KAMP FOR FRØER

Ideen til projektet kommer fra Egebjerg og Omegns Bylaugs miljøgruppe og Henrik Grüttner fra DN Odsherred. Håbet er, at andre vandhulsejere i område vil blive inspirerede og lære af arbejdet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.