Har du et godt naturprojekt?
Sådan søger du støtte

Søg projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet

Har du en drøm om

 • en blomsterrig eng
 • en mark, der skal blive natur
 • at genslynge det lokale vandløb
 • eller at skabe nye levesteder til sommerfugle og vilde planter?

Så har du mulighed for at spidse pennen og søge om støtte til at gøre projektet til virkelighed. Det er den gode ide, der tæller.

Her kan du læse mere om, hvordan man søger.

LÆS OGSÅ: Har du et godt naturprojekt? Naturfonden uddeler 15 millioner kroner

HVILKE PROJEKTER KAN FÅ STØTTE?

Den Danske Naturfond afsætter igen i 2021 en pulje til støtte af lokalt forankrede projekter, som kan gavne natur og biodiversitet i Danmark.

Den Danske Naturfond skal forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.

Kriterier

Vi støtter projekter, som sikrer den eksisterende natur eller skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Projekterne kan være rettet mod særlige og sjældne plante- og dyrearter men også mod mere almindelig natur.

Vi kan give støtte til lokale projekter med naturindsatser, som er rettet mod konkrete arealer, og som vil have en både målbar og varig effekt på natur og biodiversitet.

Det kan være genskabelse af et mindre naturområde, pleje eller genopretning af et naturareal, en indsats for særlige arter i et lokalområde eller noget helt fjerde.

Projekterne kan foregå alle steder i landet og må gerne løbe over flere år.

Vi støtter kun projekter, som vedrører konkrete naturindsatser.

Størstedelen af udgifterne til projektet skal anvendes til naturgenopretning eller naturpleje på disse arealer.

I projekterne kan der også indgå udgifter til projektudvikling, forbedring af adgangsforhold, formidling og monitering, men vi kræver altså, at hovedparten af fondens støtte er knyttet til direkte forbedringer af naturen.

Udgifter til eksterne konsulenter kan maksimalt udgøre 15% af det ansøgte beløb. Hvis vi vurderer, at dit projekt kan opnå alternativ finansiering via eksisterende, statslige ordninger, kan det blive prioriteret lavere.

Samarbejde er vigtigt

De bedste naturprojekter bygger som regel på et samarbejde mellem naturinteresserede, lodsejere, organisationer og myndigheder. Vi vil derfor prioritere de projekter, som bygger på sådanne lokale samarbejder, og som er godt og varigt forankrede.

Der vil ikke blive givet støtte til:

 • etablering af læhegn, vildtremiser, blomsterstriber og lign.
 • drift af igangværende projekter
 • undervisning, konferencer, workshops o. lign.
 • generelt formidlings- og informationsarbejde
 • forskningsprojekter
 • forundersøgelser uden projektimplementering
 • projekter der vedrører offentligt ejede arealer

HVEM KAN SØGE?

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge. Projektet skal bygge på et samarbejde mellem flere aktører og foregå i et lokalt partnerskab eller lignende.

De pågældende lodsejere skal naturligvis altid være inddraget i projektet. Kommuner og stat må meget gerne medvirke i projektet, men kan ikke søge støtte eller få udbetalt støttemidler.

BUDGETRAMME OG FINANSIERING

Der afsættes op til 15 mio. kr. til uddeling i 2021. Vi vil gerne støtte eller medfinansiere både små og store projekter. Det enkelte projekt kan dog højest modtage en samlet støtte på 1.500.000 kr.

Støttebeløbet kan dække de samlede omkostninger eller en del af det samlede budget for projektet. Vi vil gerne sikre størst mulig effekt og mest mulig natur for pengene. Projekter med medfinansiering fra anden side vil derfor alt andet lige blive prioriteret.

Fondens støtte gives som de minimis støtte under Kommissionens forordning Nr. 1407/2013 af 18. december 2013. Fonden yder derfor ikke støtte til private, foreninger og organisationer, som de seneste tre år har modtaget støtte, som samlet overskrider grænserne for de minimis støtte.

SÅDAN UDVÆLGER VI

Vi forventer kun at støtte de allerbedste projekter. Ved vurdering, prioritering og udvælgelse af projekter vil Den Danske Naturfond lægge særlig vægt på projekter som:

 • giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet
 • hvis resultater og erfaringer kan bruges andre steder
 • bygger på lokale samarbejder
 • giver gode muligheder for naturoplevelser
 • bygger på medfinansiering
 • har sikret, at naturværdierne kan bevares på lang sigt, også efter projektet er gennemført.

Forslag til projekter med tildeling i 2021 skal indsendes i udfyldt ansøgningsskema til naturpulje@naturfonden.dk senest den 1. februar 2021.

Blandt de modtagne ansøgninger vil der inden d. 1. marts 2021 blive foretaget en konkret vurdering og udvalgt en række projekter, som går videre til en 2. runde. Øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

De projektforslag, som går videre til 2. runde, vil blive bedt om at fremlægge yderligere beskrivelser og dokumentation vedr. projektets indhold inden den 1. april 2021.

Blandt de projekter, som er gået videre til 2. runde, vil der i første halvdel af maj blive givet tilsagn om støtte til de udvalgte projekter. Øvrige 2. runde projekter vil modtage et afslag.

SÅDAN SØGER DU

Ansøgningsfrist

Forslag til projekter med tildeling i 2021 skal indsendes til naturpulje@naturfonden.dk senest den 1. februar 2021.

Ved ansøgning skal et af følgende skemaer anvendes:

ansøgningsskema pdf

ansøgningsskema Word Ved brug af Word-skemaet skal filen konventers til en pdf-fil, inden ansøgningen sendes afsted.

Det er vigtigt, at din ansøgning er kortfattet og præcis, maksimalt svarer til omkring 5 A4-sider og indeholder:

 • Projekttitel
 • Kort resumé af projektets mål og indhold
 • Lokalitet (inkl. kortbilag)
 • Lodsejerforhold og -deltagelse
 • Projektbeskrivelse med angivelse af
  1. vision og formål
  2. indhold og aktiviteter
  3. forventede resultater og effekter
  4. eventuelle formidlingsaktiviteter
 • Projektorganisering med angivelse af
  1. projektdeltagere
  2. organisering ansvarsfordeling
 • Budget fordelt på år samt aktiviteter og indhold

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Projektleder Kenneth Petersen 24 81 74 79 / kp@naturfonden.dk

Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema:

Når du søger om projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet, skal du bruge dette ansøgningsskema 

Download det, udfyld det og indsend det til naturpulje@naturfonden.dk

Her er en kort vejledning til de enkelte punkter.

1) Projekttitel

En kort og sigende titel – gerne med angivelse af lokalitet og naturindhold

2) Kort resumé af projektets mål og indhold

Et kort resume af projektet (ca. 5 linjer), der fortæller om hvor projektet skal gennemføres, hvilke naturområder eller dyre- og plantearter, projektet er rettet mod, hvilke genopretnings- og plejetiltag, som der skal gennemføres og hvem der skal stå for indsatsen.

3) Lokalitet

Angiv projektområdet så præcist som muligt. Hvis projektområdet ikke har et stednavn, som fremgår af topografisk kort over Danmark (DTK/Kort25), så angiv stednavn på nærmeste navngivne lokalitet. Den helt præcise udstrækning af projektet skal fremgå af et særskilt kortbilag, som du skal vedhæfte til den e-mail, hvor du også vedhæfter ansøgningsskemaet. Nærliggende naturområder eller andre forhold i området, som har betydning af for projektet, må også gerne fremgå af kortbilaget.

4) Lodsejerforhold og -deltagelse

Hvem ejer de pågældende arealer og hvordan er lodsejerne inddraget i projektet? Foreligger der allerede aftaler med lodsejerne eller sker det på et senere tidspunkt?

5) Projektbeskrivelse med angivelse af

1. vision og formål
Hvad er det langsigtede mål med projektet? Hvilke naturområder og naturtyper skal genskabes eller plejes? Hvilke arter skal projektet gavne? Skal projektet også forbedre muligheden for friluftsliv?

2. indhold og aktiviteter
Hvad er det, der konkret skal foregå på arealerne i forbindelse med projektet? Hvilken naturgenopretning og hvilken naturpleje vil I gennemføre og hvem skal gøre det? Hvordan forbedres adgangsforholdene?

3. forventede resultater og effekter
Her må I gerne så konkret som muligt beskrive de forventede resultater af projektet. Hvor store områder vil blive genskabt eller plejet? Og hvordan vil I på lang sigt sikre naturværdierne i området?

4. evt. formidlingsaktiviteter
Hvordan har I tænkt jer at formidle om projektet? Sætter I skilte op? Og/eller sker formidlingen i lokale medier? – via sociale medier? – rundvisninger eller andet?

6) Projektorganisering med angivelse af

1. Projektdeltagere
Hvem deltager i projektet? Her vil vi gerne have en oversigt over alle som bidrager til projektet – lokale foreninger, organisationer, lodsejere, kommuner, enkeltpersoner mv. Er der en faglig rådgivning tilknyttet projektet?

2. Organisering og ansvarsfordeling
Hvordan har I organiseret projektet? Er der en styregruppe og hvem har den løbende projektledelse? Hvem fører regnskab og hvem sørger for, at I får de tilladelser, som evt. er nødvendige?

7) Budget fordelt på år samt aktiviteter og indhold

I skal angive det samlede beløb inkl. moms, som I søger Den Danske Naturfond om. Derudover skal I vedhæfte et særskilt budget til den e-mail, hvor du også vedhæfter ansøgningsskemaet. Budgettet der medsendes, skal vise, hvordan udgifterne er fordelt på aktiviteterne i projektet og på de enkelte år. Hvis der er udgifter til konsulenter og faglig rådgivning, skal dette fremgå af budgettet. Hvis I søger om støtte til en del af et større projekt, hvor andre også giver støtte, skal dette fremgå.

Når du sender en mail til naturfonden med din ansøgning, skal den altså indeholde 3 vedhæftede filer, hhv. udfyldt ansøgningsskema, særskilt kortbilag samt budget. Mailen sendes til naturpulje@naturfonden.dk

28 PROJEKTER FIK STØTTE

Naturfonden uddelte også penge til private naturprojekter i 2016 og 2018. De 28 projekter har tilsammen forbedret 1.500 ha natur, ofte med god lokal involvering og opbakning og et stærkt samarbejde med for eksempel biologer i den lokale kommune.

3 eksempler på projekter:

Genopretning af Kragelund Mose

Naturpleje af Nørremiler

Nyt overdrev ved Asbøl

Find alle projekter på vores kort via de orange prikker

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.