Kim og Peter hjælper fiskene i Hundstrup Å på Fyn

Idéen opstod i en snak om natur og lystfiskeri. Nu bliver idé til nye levesteder til mange fisk og andre dyr i det stykke af Hundstrup Å, som projektet genopliver fra udrettet kanal til naturligt slynget å.

Godsejeren Kim og Peter, som arbejder med vandløbsrestaurering, fik idéen i en snak om natur og lystfiskeri. Nu bliver idé til virkelighed. Dermed kommer der igen gode levesteder til mange fisk og andre dyr i det stykke af Hundstrup Å, som projektet genopliver – fra udrettet kanal til naturligt slynget å. Naturen genoprettes med støtte fra Den Danske Naturfond.

TRUSLER MOD NATUREN

Hundstrup Å blev for længe siden udrettet for at dræne jorden til dyrkning. Den løber stadig som en lige kanal, selv om vådområdet, den løber i, blev genskabt for 25 år siden. Det skaber dårlige levevilkår for fisk, vandinsekter og vandplanter, men det retter projektet op på.

Engene omkring den nuværende Hundstrup Å har siden genopretningen af vådområdet været afgræsset, så engene rummer god natur med blandt andet et rigt fugleliv.

DET SKAL GØRES FOR NATUREN

Hundstrup Å restaureres og genslynges til en mere naturlig å på strækningen mellem Lindevads Mølle og Strandvejen.

Det vil skabe nye og bedre levesteder for fisk, vandløbsinsekter og vandløbsplanter og kan få stor positiv effekt for hele Hundstrup Å.

Ved at genslynge åen skabes naturlig variation i åens forløb med lavvandede partier, hvor vandet strømmer hurtigt, og dybere partier, hvor vandstrømmen er langsommere.

Åen flyttes fra sit nuværende udrettede forløb ind midt på engen i de lavtliggende områder, hvor åen løb før udretningen i 1811.

I det nye forløb af Hundstrup Å udlægges grus og sten i bunden, og der etableres vandløbsplanter i bunden og siden af åen. Grus, sten og vandplanter giver masser af levesteder for vandløbets insekter, og åens fisk kan benytte grus og sten til at gyde i. Det varierede forløb af åen og de forskellige vanddybder skaber mange flere levesteder for fisk end i dag.

Området kan opleves via gennemgående grusveje for gående. Projektområdet med den meget brede ådal og en genslynget Hundstrup Å vil give rige muligheder for at styrke den allerede gode natur.

RESULTATER FOR NATUREN

Hundstrup Å kan blive et godt sted at leve for fisk, andre dyr og åens planter på strækningen.

Ved restaurering af vandløb kvitterer naturen hurtigt, og en rig fiskebestand af f.eks. ørred kan udvikle sig kort tid efter genslyngningen af Hundstrup Å.

Også insektlivet i åen kan komme til live hurtigt på grund af de langt flere levesteder som grus, sten og vandplanter.

Mulighederne for f.eks. odder, isfugl og vandstær bliver også væsentligt forbedret, når der kommer flere insekter og et mere varieret vandløbsforløb.

Om ti år er her forhåbentlig en åben bred ådal med et vandløb, der slynger sig gennem landskabet med våde enge, kildevæld, der springer fra Rødkilde og græssende dyr, der sikrer en artsrig vegetation på arealer tæt ved vandløbet.

KIM OG PETER FIK IDÉEN

Idéen til projektet er opstået under en samtale om natur og lystfiskeri mellem godsejer Kim Kronshage Rasmussen, Rødkilde Gods, og Peter Bønløkke Adamsen.

Rødkilde Gods har gennem årene etableret flere naturforbedrende projekter og Kim Kronshage Rasmussen har stor interesse i at få genskabt Hundstrup Å.

Peter Bønløkke Adamsen arbejder professionelt med rådgivning indenfor naturgenopretning og vandløbsrestaurering og kunne via gamle matrikelkort vise, at åen har haft et helt andet og et slynget forløb end det nuværende lige forløb.

Kim og Peter har siden september 2020 arbejdet for at få realiseret en genslyngning af Hundstrup Å.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.